Hoofdstuk 11 - Het werk van Jezus op aarde

11/04/2024

De doop in de Jordaan; voorbereidingstijd in de woestijn

1 Jezus, de liefdevolle en nederige Nazarener, die had gewacht op het uur dat het Goddelijke Woord uit zijn mond zou komen, ging naar Johannes aan de oevers van de Jordaan om het water van de doop te ontvangen. Ging Jezus in het verlangen naar zuivering? Nee, mijn mensen. Ging hij een ritueel uitvoeren? Hij ook niet. Jezus wist dat het uur was gekomen dat hij zelf ophield te bestaan, toen de mens verdween om de Geest te laten spreken, en hij wilde dat uur markeren met een handeling die in het geheugen van de mensen zou worden gegrift.

2 Het symbolische water hoefde geen vlekken weg te wassen, maar het maakte dat lichaam - als voorbeeld voor de mensheid - vrij van elke gehechtheid aan de wereld, om het in staat te stellen één te worden met de geest wat betreft de wil. Dit gebeurde toen de aanwezigen een Goddelijke Stem hoorden spreken met menselijke woorden: "Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik goed ben behaagd. "Luister naar hem."

3 Vanaf dat moment werd het woord van God het woord van het eeuwige leven op de lippen van Jezus, omdat Christus zich door Hem in volheid bekend maakte. Mensen noemden hem Rabbijn, Meester, Boodschapper, Messias en Zoon van God. (308,25-27)

4 Dan trok Ik Mij terug in de woestijn om te mediteren en jullie te leren in dialoog te treden met de Schepper, en om in de stilte van de woestijn het Werk te overwegen dat op Mij wachtte, en jullie te leren dat jullie je eerst moeten zuiveren voordat jullie het Werk dat Ik jullie heb toevertrouwd gaan vervullen Zoek dan, in de stilte van je wezen, een directe dialoog met je Vader en maak je zo voorbereid - luider, sterker en vastberadener - onwrikbaar in de vervulling van je moeilijke opdracht. (113,9)

De eenheid van Jezus met God

5 Drie jaar lang sprak ik tot de wereld door Jezus' mond, zonder dat mijn woorden of gedachten door die geest werden verdraaid, zonder dat de daden ervan niet in overeenstemming waren met mijn wil. De reden hiervoor was dat Jezus en Christus, mens en geest één waren, net zoals Christus één is met de Vader. (308,28)

6 Herken in Mij de Vader; want waarlijk, Ik zeg u, Christus is één met de Vader uit de eeuwigheid, zelfs voordat de werelden waren

7 In het "Tweede Tijdperk" werd deze Christus, die één is met God, mens op aarde in het gezegende lichaam van Jezus en werd zo de Zoon van God, maar alleen in termen van zijn menselijkheid. Want ik zeg je nogmaals dat er maar één God bestaat. (9,48)

8 Toen Ik mens werd in Jezus was het niet om jullie te laten begrijpen dat God in menselijke vorm is, maar om Mij zichtbaar en hoorbaar te maken voor hen die blind en doof waren voor alles wat goddelijk is.

9 Voorwaar, Ik zeg u, als het lichaam van Jezus de gelijkenis van Jehova was geweest, zou hij niet gebloed of gestorven zijn. Het was een volmaakt lichaam, maar toch menselijk en delicaat, zodat mensen het zouden zien en de stem van hun hemelse Vader erdoorheen zouden horen. (3,82)

10 Er waren twee naturen in Jezus: een materiële, menselijke, door mijn wil geschapen in de maagdelijke schoot van Maria, die ik de Zoon des mensen noemde, en de andere, goddelijke, de Geest, die de Zoon van God werd genoemd. In deze was er het "Goddelijke Woord" van de Vader die in Jezus sprak; de andere was slechts materieel en zichtbaar. (21,29)

11 Het was Christus, het "Woord" van God, die sprak door de mond van Jezus, de reine en zuivere mens.

12 De mens Jezus is geboren, geleefd en gestorven, maar wat Christus betreft: Hij is niet geboren, noch opgegroeid in de wereld, noch gestorven, want Hij is de Stem van Liefde, de Geest van Liefde, het Goddelijke Woord, de uitdrukking van de wijsheid van de Schepper die voor altijd in de Vader is geweest. (91,28-29)

De niet-erkenning van Jezus als de verwachte Messias

13 Ik werd niet door iedereen in de "Tweede Leeftijd" herkend. Toen Ik in de boezem van het Joodse volk verscheen, dat Mij al verwachtte omdat het de voortekenen van de profeten in vervulling zag gaan, verwarde Mijn Aanwezigheid velen die de interpretatie van de profeten niet begrepen en verwachtten hun Messias te zien als een machtige prins die zijn vijanden zou neerslaan, de koningen, de onderdrukkers zou vernederen en bezittingen en aardse goederen zou schenken aan hen die hem verwachtten.

14 Toen dat volk Jezus zag, arm en zonder broek, zijn lichaam slechts bedekt met een eenvoudig gewaad, geboren in een stal en later werkend als een eenvoudige werkman, konden ze niet geloven dat Hij degene was die door de Vader was gezonden, degene die was beloofd De Meester moest zichtbare wonderen verrichten en werken zodat ze hem zouden geloven en zijn Goddelijke Boodschap zouden begrijpen. (227,12-13)

15 Het zijn altijd de nederigen en de armen geweest die mijn aanwezigheid ontdekken omdat hun geest niet bezig is met menselijke theorieën die hun heldere oordeel vertroebelen.

16 In het Tweede Tijdperk gebeurde het ook dat, hoewel de komst van de Messias werd aangekondigd, alleen mensen met een eenvoudige geest, een nederige geest en een onbezwaard intellect hem emotioneel herkenden toen hij kwam.

17 De theologen hadden het Boek der Profeten in hun handen en zij herhaalden dagelijks de woorden die de tekenen, de tijd en de wijze van de komst van de Messias aankondigden, en toch zagen zij Mij en herkenden zij Mij niet, zij luisterden naar Mij en ontkenden dat Ik de beloofde Verlosser ben. Ze zagen Mijn werken, maar het enige wat ze wisten te doen was woedend te zijn op hen, hoewel ze in werkelijkheid allemaal voorspeld waren. (150, 21 - 23)

18 Vandaag de dag bestaat er geen twijfel meer over Jezus, maar velen bespreken en ontkennen zelfs mijn goddelijkheid. Sommigen geven mij grote geestelijke verheffing toe, anderen beweren dat ik ook de ontwikkelingsweg van de geest doorkruis om de Vader te kunnen bereiken. Maar als dat zo was, zou ik je niet hebben gezegd: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. (170,7)

Jezus als de reddende gast van de eenvoudige mensen

19 Jouw taak is om het voorbeeld van je Goddelijke Meester te volgen op zijn manier op aarde. Vergeet niet: toen ik mijzelf in de huizen liet zien, liet ik een boodschap van vrede achter, ik genas de zieken, ik troostte de getroffenen met de Goddelijke kracht die de Liefde bezit

20 Ik heb Mij nooit onthouden van het binnengaan van een huis, omdat zij Mij er niet in zouden geloven; Ik wist dat bij het verlaten van deze plaats het hart van de bewoners vol van overvolle vreugde zou zijn, want zonder het te weten had hun geest door Mijn leer in het Koninkrijk der Hemelen gekeken

21 Soms zocht Ik de harten, soms zochten zij Mij; maar in alle gevallen was Mijn Liefde het Brood van het Eeuwige Leven dat Ik hun gaf in de zin van Mijn Woord. (28,3-5)

De onvermoeibare prediker Jezus

22 Bij sommige gelegenheden, toen ik me terugtrok in de eenzaamheid van een of andere vallei, bleef ik slechts enkele ogenblikken alleen, omdat de menigte, die graag naar Mij wilde luisteren, hun Meester benaderde met het verlangen naar de oneindige goedheid van Zijn Ogen. Ik ontving ze en overstroomde die mannen, vrouwen en kinderen met de tederheid van Mijn onbeperkte Barmhartigheid, omdat Ik wist dat er in elk schepsel een Geest is om wiens wille Ik geboren ben. Toen sprak ik met hen over het Koninkrijk der Hemelen, dat het ware huis van de Geest is, zodat zij hun innerlijke rusteloosheid zouden kalmeren door Mijn Woord en zich zouden versterken in de hoop het eeuwige leven te verkrijgen.

23 Het gebeurde dat er iemand verborgen was onder de menigte die de intentie had om mijn waarheid te ontkennen en te schreeuwen en te verzekeren dat ik een valse profeet was; maar mijn woord kwam voor hem, voordat hij de tijd had gehad om zijn lippen te openen. Bij andere gelegenheden heb ik toegestaan dat een of andere godslasteraar Mij vernederde om de menigte te bewijzen dat de Meester niet onwillig was geworden tegenover de beledigingen en hen zo een voorbeeld van nederigheid en liefde te geven.

24 Er waren sommigen die, beschaamd door mijn zachtmoedigheid, meteen weggingen, zich bekerend dat ze met hun twijfels hem hadden gekwetst die door zijn werken de waarheid had verkondigd. Zodra de gelegenheid zich voordeed, kwamen ze naar Mij toe, Mij volgend op de paden - huilend, bewogen door Mijn Woorden, zonder zelfs maar met Mij te durven spreken om vergiffenis te vragen voor de beledigingen die ze Mij eerder hadden aangedaan. Ik riep ze op, streelde ze met mijn woord en verleende ze een soort van genade. (28,6-7)

25 Luistert: toen Ik met jullie op aarde was, kwamen de mensen in drommen naar Mij toe - mensen in hoge posities, vol ijdelheid, heersers die stiekem naar Mij zochten om Mij te horen. Sommigen bewonderden me, maar uit angst gaven ze het niet openlijk toe; anderen wezen me af.

26 Massa's mannen, vrouwen en kinderen kwamen naar Mij toe, luisterend naar Mij in de ochtend, in de middag en in de nacht, en altijd de Meester bereid vinden om hen het Woord van God te geven. Ze zagen dat de Meester zichzelf vergat en niet kon uitleggen op welk uur Hij voedsel nam, zodat Zijn lichaam niet zwak zou worden en Zijn stem niet saai zou worden. De reden was dat ze niet wisten dat Jezus krachten van zijn eigen geest ontving en voeding in zichzelf vond. (241,23)

De liefde voor kinderen en de natuur van Jezus

27 Af en toe, toen ik eenmaal alleen was, werd ik ontdekt door kinderen die naar Mij toe kwamen om Mij kleine bloemetjes aan te bieden, Mij wat verdriet te vertellen en Mij te kussen.

28 De moeders waren bezorgd toen ze hun kleintjes in mijn armen vonden, luisterend naar mijn woorden. De discipelen, die dachten dat dit een gebrek aan respect voor de Meester betekende, probeerden hen uit mijn aanwezigheid te verdrijven. Toen moest Ik hen zeggen: "Laat de kinderen tot Mij komen, want om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan moet je de reinheid, de eenvoud en de eenvoud van de kinderen hebben.

29 Ik ben blij met die onschuld en onpartijdigheid, net zoals men blij is met de aanblik van een bloemknop die net opengaat. (262,62-64)

30 Hoe vaak werd Jezus door zijn discipelen ontmoet toen hij met de verschillende wezens van het universum sprak. Hoe vaak werd de Meester niet verrast in zijn gesprekken met de vogels, met de gang, met de zee! Maar ze wisten dat hun Meester niet veroverd was, ze wisten dat in hun Meester de Creatieve Geest van de Vader leefde, die de taal had gegeven aan alle wezens, die al zijn "kinderen" begreep, die lof en liefde ontvingen van alles wat door Hem was geschapen.

31 Hoe vaak zagen de discipelen en het volk Jezus een vogel of een bloem strelen en alles zegenen, en in zijn ogen zagen ze glimpen van oneindige liefde voor alle schepselen! De discipelen verruilden de goddelijke vreugde van de Heer toen hij zichzelf omringd zag door zoveel glorie, zoveel verwondering die uit zijn wijsheid was voortgekomen, en ze zagen ook vaak tranen in de ogen van de Meester toen hij de onverschilligheid van de mensen zag tegenover zo'n glorie, de saaiheid en blindheid van de menselijke wezens in zoveel pracht en praal. Ze zagen de Meester vaak huilen als hij een lepralijder zag huilen vanwege zijn lepra, of mannen en vrouwen die hun lot betreurden, ook al waren ze omringd door een sfeer van volmaakte liefde! (332,25 -26)

De leer van Jezus

32 Jezus leerde je barmhartigheid, zachtmoedigheid, liefde. Hij leerde je om je vijanden te vergeven vanuit je hart, door je te vertellen dat je de leugen moet verwerpen en de waarheid moet liefhebben. Hij zei dat je altijd zowel het slechte als het goede moet terugbetalen met het goede. Hij leerde je respect te hebben voor elk van je buren en onthulde je de manier om de gezondheid van het lichaam en de geest te vinden; hoe je met je leven de naam van je ouders kunt eren, zodat je tegelijkertijd door je kinderen geëerd kunt worden.

33 Dit zijn enkele van de geboden die door iedereen die echt christen wil zijn, moeten worden opgevolgd. (151,35-36)

34 Toen de schriftgeleerden en de Farizeeën de daden van Jezus opmerkten, en zij ontdekten dat zij van de hunne afweken, hielden zij vol dat de leer die hij predikte in strijd was met de wet van Mozes. De reden hiervoor was dat ze de wet verwarren met de tradities. Maar ik heb hen bewezen dat ik de wet die de Vader aan Mozes heeft geopenbaard niet heb overtreden, maar dat ik hem heb gevuld met woorden en werken.

35 Ik heb zeker veel van de tradities van dat volk getrotseerd omdat de tijd al was gekomen dat ze zouden verdwijnen, zodat een nieuw tijdperk van hogere leerstellingen kon beginnen. (149,42 - 43)

36 Vergeet niet dat ik in het eerste gebod van de wet dat ik door Mozes aan de mensheid heb gegeven, heb gezegd: "Gij zult voor uzelf geen beeld of gelijkenis van hemelse dingen maken om ervoor te knielen en het te aanbidden;" en ik heb u gezegd: "Gij zult voor uzelf geen beeld of gelijkenis van hemelse dingen maken". Sindsdien is de weg voor de mens en de weg voor de Geest duidelijk afgebakend.

37 Mozes beperkte zich niet tot het onderwijzen van de Tien Geboden aan de mensen, maar stelde ook secundaire wetten voor het menselijk leven vast en introduceerde tradities, riten en symbolen binnen de geestelijke verering van God, dit alles volgens de ontwikkelingsstappen die de menselijke geest in die tijd nam.

38 Maar de beloofde Messias kwam en nam tradities en riten en symbolen en offers weg, en liet alleen de wet onaangeroerd. Toen de Farizeeën het volk vertelden dat Jezus tegen de wet van Mozes was, antwoordde ik hen dat ik niet tegen de wet was, maar dat ik die was komen vervullen. Als mijn leer de tradities zou elimineren, zou dat zijn omdat de mensen, om ze te vervullen, vergeten zijn de wet te gehoorzamen. (254, 17 - 18)

39 Mijn woord in de huidige tijd zal de woorden die ik je in de "tweede keer" heb gegeven niet uitwissen. Tijdperken, eeuwen en eeuwen zullen voorbijgaan, maar de woorden van Jezus zullen niet voorbijgaan. Vandaag leg ik u uit en onthul ik u de betekenis van wat ik u toen vertelde en u begreep niet... (114, 47)

"Wonder" van Jezus

40 Opdat de leer het geloof in de harten zou doen ontbranden, heb ik tegelijkertijd wonderen verricht opdat het door hen zou worden bemind; en opdat deze 'wonderen' zo tastbaar mogelijk zouden zijn, heb ik ze verricht op de lichamen van de zieken, waarbij ik de blinden, de doven, de stommen, de kreupelen, de bezetenen, de lepralijders genas en de doden tot leven wekte

41 Hoeveel wonderen van liefde deed Christus onder de mensen! Hun namen zijn bewaard gebleven als voorbeeld voor toekomstige generaties. (151,37 - 38)

42 Wezens van het Licht in dienst van het Goddelijk Werk, en anderen die opstandig en onwetend waren, lieten zich overal voelen, en onder die mensheid verschenen de bezetenen die de wetenschap niet kon bevrijden en die door het volk werden uitgedreven. Noch de leraren van de wet, noch de wetenschappers waren in staat om de gezondheid van de zieken te herstellen.

43 Maar dit alles was door Mij bedoeld om jullie te onderwijzen en om jullie bewijzen van liefde te geven. Ik heb je door Jezus de genezing van zijn schepselen gegeven, tot grote verbazing van velen.

44 De ongelovigen, die van de kracht van Jezus hadden gehoord en die van zijn wonderen wisten, eisten de moeilijkste bewijzen, om hem even onzeker te maken, om te bewijzen dat hij niet onfeilbaar was. Maar deze bevrijding van de bezetenen, het feit, dat ik ze alleen maar weer in de toestand van de normale mens bracht door ze aan te raken of aan te kijken of door ze een commando-woord te geven, zodat die geesten hun geest zouden verlaten en beiden van hun zware last zouden worden bevrijd, bracht hen in verwarring.

45 De Farizeeërs, de wetenschappers, de schriftgeleerden en de burgers reageerden verschillend op deze macht. Sommigen erkenden de kracht van Jezus, anderen schreven zijn macht toe aan onbekende invloeden, en weer anderen konden er niets over zeggen. Maar de zieken die genezen waren, hebben zijn naam gezegend.

46 Sommigen waren bezeten door één enkele geest, anderen door zeven, zoals Maria van Magdala, en sommigen door zo'n groot aantal dat ze zelf zeiden dat ze een legioen waren.

47 Gedurende het hele leven van de Meester volgde de ene geestelijke manifestatie na de andere. Sommigen waren getuige van de twaalf discipelen, anderen van het volk - in de open lucht en in de huizen. Het was een tijd van wonderen, van "wonderen". (339, 20 -22)

48 Het wonder, zoals u het begrijpt, bestaat niet; er is geen tegenstelling tussen het goddelijke en het materiële.

49 Jezus schrijft haar vele wonderen toe; maar waarlijk, ik zeg u, zijn daden waren de natuurlijke uitwerking van de liefde, van deze goddelijke kracht, die u nog niet weet te gebruiken, hoewel ze in elke geest ongebruikt aanwezig is. Want je hebt de kracht van de liefde niet willen leren kennen.

50 Wat was effectief in alle wonderen die Jezus verrichtte, maar liefde?

51 Luister, discipelen: om de liefde van God aan de mensheid bekend te maken, was de nederigheid van het instrument noodzakelijk, en Jezus was altijd nederig; en om de mensen een voorbeeld hiervan te geven, zei Hij u bij een gelegenheid dat Hij niets kon doen zonder de wil van zijn hemelse Vader. Wie niet in de nederigheid van deze woorden treedt, zal denken dat Jezus een man was als ieder ander; maar de waarheid is dat hij je een leer van nederigheid wilde geven.

52 Hij wist dat deze nederigheid, deze eenheid met de Vader hem almachtig maakte ten opzichte van de mensheid.

53 O grote en mooie transfiguratie, die liefde, nederigheid en wijsheid geeft!

54 Nu weet je waarom Jezus, hoewel Hij zei dat Hij niets kon doen als het niet volgens de wil van zijn Vader was, in werkelijkheid alles kon doen; want Hij was gehoorzaam, want Hij was nederig, want Hij maakte zichzelf tot een dienaar van de wet en van de mensen, en Hij wist hoe Hij moest liefhebben.

55 Erken dus dat, hoewel jullie zelf enkele van de vermogens van de geestelijke liefde kennen, jullie ze niet voelen en daarom kunnen jullie de oorzaak niet begrijpen van alles wat jullie wonder of mysterie noemen, wat de werken zijn die de goddelijke liefde doet.

56 Welke leer heeft Jezus je gegeven die niet van liefde zou zijn geweest? Welke wetenschap, oefeningen of mysterieuze kennis heeft Hij gebruikt om je zijn voorbeelden van kracht en wijsheid te geven? Alleen de zalige liefde waarmee men alles kan doen.

57 Er is niets tegenstrijdigs in de wetten van de Vader, die eenvoudig zijn omdat ze wijs zijn, en wijs omdat ze doordrongen zijn van liefde.

58 Begrijp de meester, hij is je leerboek. (17,11 - 21)

59 De Geest die Jezus het leven gaf, was de mijne, uw God, die mens is geworden om onder u te wonen en bekeken te worden omdat het nodig was. Ik voelde me als mens al het menselijk lijden. De wetenschappers die de aard van de natuur hadden bestudeerd kwamen naar Mij toe en ontdekten dat ze niets van Mijn leer afwisten. Groot en klein, deugdzaam en zondig, onschuldig en schuldig ontving de essentie van mijn woord, en allemaal waardeerde ik mijn aanwezigheid. Maar hoewel er velen werden opgeroepen, waren er weinig uitverkorenen, en nog minder om mij heen. (44, 10)

De overspelige vrouw

60 Ik verdedigde de zondaars. Herinner je je de overspelige vrouw niet meer? Toen ze bij Mij werd gebracht, vervolgd en veroordeeld door de menigte, kwamen de Farizeeën en vroegen Mij: "Wat zullen we met haar doen? - De priesters verwachtten dat Ik zou zeggen: "Laat de gerechtigheid zegevieren" en dan antwoorden: "Hoe komt het dat jullie de liefde prediken en deze zondaar laten straffen? En als ik had gezegd: "Laat haar vrij", dan hadden zij geantwoord: "In de wetten van Mozes, die u, zoals u zegt, bevestigt, staat een bepaling die zegt: "Elke vrouw die op overspel betrapt wordt, zal gestenigd worden tot de dood".

61 Wetende hun bedoeling, heb ik niet geantwoord op hun woorden, en heb ik de zonden van hen die hen verdoemd hebben, in het stof van de aarde neergeslagen en geschreven. Opnieuw vroegen ze Mij wat ik met die vrouw moest doen en Ik antwoordde hen: "Wie vrij is van de zonde, werpt de eerste steen". Toen zagen ze hun overtredingen en vertrokken ze, hun gezichten bedekkend. Geen van hen was zuiver, en omdat ze voelden dat ik door hen heen tot in het diepst van hun hart had gezien, beschuldigden ze die vrouw niet meer, want ze hadden allemaal gezondigd. Maar de vrouw en met haar anderen die ook het huwelijk hadden verbroken, hadden geen berouw meer en hadden niet meer gezondigd. Ik zeg je, het is makkelijker om een zondaar te bekeren door liefde dan door strengheid. (44, 11)

Maria Magdalena

62 Maria Magdalena - de zondaar, zoals de wereld haar noemde - verdiende mijn tederheid en mijn vergeving.

63 Spoedig kreeg ze haar redding, wat niet het geval is met anderen die een zwak geloof hebben en vergeving vragen voor hun zonden. Terwijl zij al snel vond wat ze zocht, vinden anderen dat niet.

64 Magdalena werd vergeven zonder op te scheppen over haar berouw. Ze had gezondigd zoals jij ook zondigt, maar ze had veel liefgehad.

65 Wie liefheeft, kan afwijkingen in zijn menselijk gedrag vertonen; maar liefde is de tederheid die uit het hart overvloeit. Als jullie vergeven willen worden zoals jullie zijn, draai dan je ogen vol met liefde en vertrouwen in Mij en jullie zullen worden vrijgesproken van elke overtreding.

66 Die vrouw zondigde niet meer; de liefde die haar hart overstroomde droeg zij op aan de leer van de Meester.

67 Ze werd vergeven, ook al had ze fouten gemaakt. maar in haar hart brandde het vuur dat zuivert, en door de vergeving die de zondaar ontving, scheidde ze geen moment van Jezus; mijn discipelen daarentegen lieten Mij alleen in de bloedigste uren. Maar dat Maria, die niet gerespecteerd werd, zich niet van Mij scheidde, Mij niet verloochende, Mij niet vreesde en zich ook niet schaamde.

68 Daarom werd haar toegestaan om tranen te werpen aan de voeten van mijn kruis en over mijn graf. Haar geest vond al snel de verlossing omdat hij veel van haar hield.

69 In haar hart had zij ook een apostelachtige geest. Haar bekering schijnt als het licht van de waarheid. Ze had zich aan mijn voeten neergezet om me te zeggen: "Heer, als U wilt, zal ik vrij zijn van de zonde.

70 Jullie daarentegen - hoe vaak willen jullie Mij van jullie onschuld overtuigen door jullie overtredingen met lange gebeden te bedekken

71 Nee, discipelen, leer van haar, heb uw Heer werkelijk lief in ieder van uw medemensen. Heb veel lief, en je zonden zullen je vergeven worden. Je zult geweldig zijn als je deze waarheid in je hart laat bloeien. (212, 68 – 75)

Nicodemus en de kwestie van de reïncarnatie

72 Op dat moment zei Ik tegen Nikodemus, die Mij in goedheid had bezocht om tot Mij te spreken: "Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest". wees niet verbaasd als ik je vertel dat je opnieuw geboren moet worden;" Wie begreep die woorden?

73 Ik wilde u met hen zeggen dat één mensenleven niet genoeg is om één van mijn leerstellingen te begrijpen, en dat u voor het begrijpen van het leerboek dat dit leven bevat, vele aardse levens nodig heeft. Daarom heeft het vlees alleen de taak om als steun voor de geest te dienen als het over de aarde loopt. (151, 59)

De transfiguratie van Jezus

74 In de "tweede keer" maakte Jezus eens een wandeling, gevolgd door enkele van zijn discipelen. Ze hadden een berg beklommen, en terwijl de Meester die mannen met bewondering vulde door zijn woorden, zagen ze plotseling het lichaam van hun Heer getransfigureerd, die in de ruimte zweefde, met de geest van Mozes aan zijn rechterzijde en Elia aan zijn linkerzijde.

75 Bij dat bovennatuurlijke zicht wierpen de discipelen zich op de aarde, verblind door het goddelijke licht. Maar ze kalmeerden onmiddellijk en stelden hun Meester voor om het paarse gewaad van koningen over zijn schouders te leggen, evenals over Mozes en Elia. Toen hoorden ze een stem uit het oneindige neerdalen en zeiden: "Dit is mijn lieve Zoon in wie ik goed ben; luister naar hem!

76 Grote angst greep de discipelen toen ze die stem hoorden en toen ze opkeken, zagen ze alleen de Meester, die tegen hen zei: 'Vrees niet en vertel dit visioen aan niemand totdat ik uit de dood ben opgestaan. Toen vroegen ze hun meester, "Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?" En Jezus antwoordde hen: "Waarlijk, Elia zal op de eerste plaats komen en alles in orde maken. Maar ik zeg u dat Elia al is gekomen en dat ze hem niet hebben herkend, maar dat ze hem hebben aangedaan zoals ze wilden. En de discipelen begrepen dat hij tot hen sprak over Johannes de Doper.

77 Hoe vaak heb Ik in de tegenwoordige tijd het lichaam, waardoor Ik mijzelf communiceer, voor jullie ogen onzichtbaar gemaakt, om jullie dan toe te staan Mij te zien in de menselijke gedaante waarin de mensheid Jezus kende, en toch hebben jullie je niet neergezet voor de nieuwe transfiguratie. (29,15 - 18)

Dit fenomeen wordt in de parapsychologie ook wel "transfiguratie" genoemd, wanneer de toenemende zichtbaarheid van een zich manifesteerend geesteswezen

Gebrek aan moed om te biechten

78 Toen Ik toen onder jullie incarneerde, gebeurde het vaak dat er 's nachts, toen iedereen rustte, mensen naar Mij toe kwamen die Mij stiekem bezochten uit angst om ontdekt te worden. Ze kwamen naar me toe omdat ze wroeging voelden, omdat ze tegen me geschreeuwd hadden en woede tegen me hadden opgewekt terwijl ik tegen de menigte sprak. Hun gevoel van wroeging was nog dringender toen ze zich realiseerden dat Mijn Woord een geschenk van vrede en licht in hun hart had achtergelaten en Ik Mijn genezende balsem in hun lichaam had uitgestraald.

79 Met hun hoofd gebogen, verschenen zij aan Mij en zeiden: "Meester, vergeef ons, wij hebben ons gerealiseerd dat uw Woord de waarheid bevat". Ik antwoordde hen: "Als je hebt ontdekt dat ik alleen de waarheid spreek - waarom verstop je je dan? Ga je niet naar buiten om de stralen van de zon te ontvangen als die verschijnt - maar wanneer schaamde je je ervoor? Hij die de waarheid liefheeft, verbergt ze nooit, ontkent ze niet en schaamt zich er ook niet voor.

80 Ik zeg jullie dit omdat Ik zie dat velen alleen maar stiekem naar Mij luisteren, ontkennen waar ze naartoe zijn gegaan, verbergen wat ze hebben gehoord en soms ontkennen bij Mij te zijn geweest. Waar schaam je je dan voor? (133,23 - 26)

Vijandigheid tegen Jezus

81 Toen ik in het tweede tijdperk tot de massa's sprak, werd mijn woord - volmaakt in betekenis en vorm - door iedereen gehoord. Mijn blik, doordringend in de harten, ontdekte alles wat ieder van hen in zich had. Bij de een was er twijfel, bij de ander geloof, bij de ander sprak een angstige stem tot Mij: het was de zieke wiens pijn hen deed hopen op een wonder van Mij. Er waren mensen die probeerden hun spot te verbergen toen ze Mij hoorden zeggen dat Ik van de Vader kwam om het Koninkrijk der Hemelen naar de mensen te brengen, en er waren ook harten waarin Ik haat tegen Mij ontdekte en de intentie om Mij het zwijgen op te leggen of om Mij uit te schakelen.

82 Het waren de hoogmoedigen, de Farizeeën, die zich door mijn waarheid geraakt voelden. Want hoewel mijn woord zo duidelijk was, zo vol liefde en zo troostend - hoewel het altijd werd bevestigd door krachtige werken, wilden veel mensen toch de waarheid van mijn aanwezigheid ontdekken door mij te beoordelen naar de man Jezus, door mijn leven te verkennen en hun aandacht te richten op de bescheidenheid van mijn kledingstukken en mijn absolute armoede van materiële goederen.

83 Maar niet tevreden met het veroordelen van mij, ze veroordeelden ook mijn discipelen en keken goed toe, of ze nu spraken, me volgden of gingen zitten om te eten. hoe geïrriteerd de Farizeeën waren toen ze op een keer zagen dat mijn discipelen hun handen niet hadden gewassen voordat ze gingen zitten om te eten! arme hoofden die de reinheid van het lichaam verwarden met de reinheid van de geest! Ze waren zich er niet van bewust dat toen ze het heilig brood in de tempel aanraakten, hun handen schoon waren, maar hun harten vol rotten. (356,37 - 38)

84 Bij elke beurt werd ik uitgezocht. Al mijn daden en woorden werden met kwade bedoelingen beoordeeld, meestal waren ze verward met het oog op mijn werken en bewijzen, want hun verstand was niet in staat te begrijpen wat alleen de geest kan begrijpen.

85 Toen ik bad, zeiden zij: "Waarvoor bidt hij als hij zegt dat hij vol kracht en wijsheid is? Wat kan hij nodig hebben of vragen? En als ik niet bad, zeiden ze: "Ik voldoe niet aan hun religieuze eisen.

86 Toen zij zagen dat Ik geen voedsel naar Mij toe nam terwijl Mijn discipelen aan het eten waren, oordeelden zij dat Ik buiten de door God vastgestelde wetten viel en toen zij zagen dat Ik voedsel naar Mij toe nam, vroegen zij zich af: "Waarom moet Hij eten om te leven - Hij die beweerde dat Hij het leven was?"zij begrepen niet dat ik naar de wereld was gekomen om de mensheid te onthullen hoe de mensheid zou leven na een lange periode van zuivering, zodat er een vergeestelijkte generatie uit zou voortkomen boven de menselijke ellende, boven de noodzakelijke behoeften van het vlees en boven de passies van de fysieke zintuigen". (40,11 - 13)

Afscheidsaankondiging

87 Drie jaar lang leefde Jezus samen met zijn discipelen. Hij werd omringd door grote mensenmassa's die diep van hem hielden. Er was niets anders voor die discipelen dan te luisteren naar hun Meester toen hij zijn Goddelijke Leer predikte. Na zijn stappen voelden ze noch honger noch dorst, er was geen struikeling of hinder, alles was vrede en geluk in de sfeer rond die groep, en toch, toen ze ooit bijzonder verrukt waren over de contemplatie van hun geliefde Jezus, zei Hij tegen hen: "Er zal nu een andere tijd komen; Ik zal van jullie weggaan en jullie zullen worden achtergelaten als schapen onder de wolven". Dat uur nadert, en het is noodzakelijk dat ik terug ga naar waar ik vandaan kwam. Je zult een tijdje alleen zijn en de getuigenis van wat je hebt gezien en gehoord brengen aan degenen die honger en dorst hebben naar liefde en gerechtigheid. Werk in mijn naam, en daarna breng ik je naar mezelf in het Eeuwig Tehuis.

88 Die woorden maakten de discipelen verdrietig, en hoe dichterbij het uur kwam, herhaalde Jezus die aankondiging met meer nadruk, sprekend over zijn vertrek. Maar tegelijkertijd troostte hij de harten van degenen die naar hem luisterden en vertelde hen dat zijn geest niet zou vertrekken en over de wereld zou blijven waken. Als ze zich zouden voorbereiden om zijn woord aan de mensen van die tijd te brengen als een boodschap van troost en hoop, zou hij door hun mond spreken en wonderen verrichten. (354,26 - 27)

Jezus' intrede in Jeruzalem

89 De menigte ontving Mij met vreugde toen Ik de stad Jeruzalem binnenkwam Vanuit de dorpen en steegjes kwamen ze in drommen - mannen, vrouwen en kinderen - om getuige te zijn van de intrede van de meester in de stad. Zij waren degenen die het wonder en het bewijs van de kracht van de Zoon van God hadden ontvangen - blinde mannen die nu zagen, stomme mannen die nu hosiannah konden zingen, kreupele mannen die hun bed hadden verlaten en haastig naar de Meester in het Pesach kwamen kijken.

90 Ik wist dat deze triomftocht vluchtig was; voor mijn discipelen had ik al voorspeld wat er daarna zou gebeuren. dit was weinig meer dan het begin van mijn strijd, en vandaag, van ver van die gebeurtenissen, vertel ik u dat het Licht van Mijn Waarheid blijft vechten tegen de duisternis van onwetendheid, zonde en bedrog, dat is waarom ik moet toevoegen dat mijn uiteindelijke triomf nog niet is gekomen

91 Hoe kunt u geloven dat die binnenkomst in Jeruzalem de overwinning van mijn zaak betekende, terwijl er slechts enkelen waren die zich hadden bekeerd en van wie velen niet wisten wie ik was?

92 En zelfs als die mensen allemaal tot mijn woord waren bekeerd - moesten er dan niet nog vele generaties volgen?

93 Dat moment van jubelen, die korte triomfantelijke binnenkomst was slechts het symbool van de overwinning van het licht, van het goede, van de waarheid, van de liefde en de gerechtigheid - van de dag die moet komen en waarvoor jullie allemaal uitgenodigd zijn.

94 Weet dat als een van mijn kinderen zich dan buiten het Nieuwe Jeruzalem bevond, er geen feest zou plaatsvinden, omdat God dan niet kon spreken van triomf, Hij kon geen overwinning vieren als zijn macht niet in staat was geweest om zelfs de laatste van zijn kinderen te redden. (268, 17 - 21)

95 U bent dezelfde als degenen die de Hosiannah zongen in de "tweede keer", toen Jezus Jeruzalem binnenkwam. Vandaag, zoals Ik Mijzelf aan u openbaart in de Geest, spreidt u niet langer uw mantels op Mijn Weg, het is uw hart dat u aanbiedt als uw verblijfplaats aan uw Heer. Vandaag komt uw hosiannah niet meer uit uw keel, deze hosiannah ontspringt uit uw geest als een lofzang van nederigheid, liefde en kennis van de Vader, als een lofzang van het geloof in deze manifestatie die uw Heer u in het "Derde Tijdperk" heeft gebracht.

96 Eens zoals vandaag volgde je me toen ik Jeruzalem binnenkwam. De grote mensenmassa's hebben mij omringd, geboeid door mijn woorden van liefde. Mannen en vrouwen, ouden en kinderen schudden de stad met hun gejuich en zelfs de priesters en Farizeeën zijn bang dat het volk in opstand zal komen en zeggen tegen mij: "Meester, als u de vrede leert, waarom laat u dan uw volgelingen zo'n opstand veroorzaken? maar Ik antwoordde hen: "Voorwaar, Ik zeg u, als deze zouden zwijgen, zouden de stenen spreken", zeiden ze tegen Mij. Want dit waren momenten van vreugde, het was het hoogtepunt en de verheerlijking van de Messias onder de hongerigen en dorsten naar gerechtigheid - zij die lang hadden gewacht op de komst van de Heer in vervulling van de profetieën.

97 Met die blijdschap en vreugde vierde mijn volk ook de bevrijding van Egypte. Die herdenking van het Pesach wilde ik onvergetelijk maken voor mijn volk. maar echt, ik zeg u, ik volgde niet alleen een traditie door een lam te offeren - nee, ik offerde mezelf in Jezus, het offerlam, als de weg waarlangs al mijn kinderen het heil zouden vinden. (318,57 - 59)

Het Laatste Avondmaal

98 Toen Jezus dat Pesach-maal met zijn discipelen vierde, zoals de traditie van dat volk was, zei Hij hen: "Iets nieuws onthul ik u nu: neem van deze wijn en eet van dit brood, dat mijn bloed en mijn lichaam voorstelt, en doe dit ter nagedachtenis aan mij.

99 Na het overlijden van de Meester herinnerden de discipelen zich het offer van hun Heer door wijn te nemen en brood te eten, wat symbolen waren van Hem die alles gaf uit liefde voor de mensheid.

100 Door de eeuwen heen hebben de volkeren die in kerkgenootschappen waren verdeeld, verschillende interpretaties aan mijn woorden gegeven.

101 Vandaag wil ik je vertellen wat ik voelde in dat uur, bij het Avondmaal, waar elk woord en elke handeling van Jezus de les was van een boek met diepe wijsheid en oneindige liefde. Toen Ik hiervoor brood en wijn gebruikte, was het om jullie te laten begrijpen dat ze als liefde zijn, wat het voedsel en het leven van de geest is; en toen Ik jullie zei: "doe dit ter nagedachtenis aan Mij", bedoelde de Meester dat jullie je naaste moeten liefhebben met een liefde die vergelijkbaar is met die van Jezus en dat jullie jezelf aan de mensen moeten geven als waarachtig voedsel.

102 Elke rite die u van deze leringen maakt, zal vruchteloos zijn als u mijn leringen en voorbeelden niet in uw leven toepast. Dit is het moeilijke voor jou, maar dat is de verdienste. (151, 29 - 32, 34)

103 Zoals je nu om Mij heen bent, dus het was op die laatste avond in de "tweede keer"... De zon ging net onder toen Jezus voor de laatste keer in die kamer met zijn discipelen aan het discussiëren was. Het waren de woorden van een stervende vader voor zijn geliefde kinderen. De rouw was in Jezus en ook in de discipelen, die nog niet wisten wat er wachtte op degene die hen een paar uur later zoveel had geleerd en liefgehad. Hun Heer stond op het punt te vertrekken, maar ze wisten nog niet hoe. Petrus weende, hield de beker vast aan zijn hart, Johannes maakte de borst van de meester nat met zijn tranen, Matteüs en Bartholomeüs stonden naast elkaar met mijn woorden. Philip en Thomas verstopten hun hartaanvallen terwijl ze aten. Jakobus de Jonge en de Oude, Thaddaeus, Andreas en Simon waren stomverbaasd van verdriet; toch was er veel dat ze met hun hart tot Mij spraken. Judas Iscariot droeg ook pijn in zijn hart, maar ook angst en wroeging. Maar hij kon niet teruggaan omdat de duisternis bezit van hem had genomen.

104 Toen Jezus zijn laatste woorden en vermaningen had gesproken, liepen die discipelen over van de tranen. Maar een van hen was er niet meer, zijn geest kon niet meer zoveel liefde ontvangen, noch zoveel licht zien, en dus vertrok hij, omdat dat woord zijn hart verschroeide. (94, 56-58)

105 Het goddelijke verlangen van Jezus was dat zijn discipelen zaaiers zouden worden van zijn verlossende leer.

106 Daarom zei hij op het hoogtepunt van zijn laatste toespraak tot de discipelen, die ook het laatste gesprek tussen de vader en de kinderen was, op een liefdevolle toon: "Ik geef u nu een nieuw gebod: heb elkaar lief".

107 Met het licht van dat allerhoogste gebod ontstak hij daarmee de grootste hoop voor de mensheid. (254, 59)