Hoofdstuk 27 - Het hiernamaals

11/04/2024

De noodzakelijke kennis van het geestelijk leven

1 Wat ben ik onwetend over de spirituele leerstellingen die ik vandaag de dag ontmoet. De reden hiervoor is, dat mijn wet en leer alleen als een morele leer die hen helpt, en niet als de weg die hun geesten naar het volmaakte huis leidt, aan hen is gepresenteerd.

2 De verschillende kerkgenootschappen hebben in de harten van de mensen een valse angst voor geestelijke kennis gezaaid, waardoor ze mijn openbaringen hebben vermeden en meer en meer in de duisternis van de onwetendheid zijn weggezakt, met als reden dat het geestelijke leven een ondoordringbaar mysterie is.

3 Degenen die dit beweren, liegen. Alle openbaringen die God de mens vanaf het begin van de mensheid heeft gegeven, hebben tot hem gesproken over het geestelijk leven. Toegegeven, ik had u niet al mijn onderwijs gegeven omdat u nog niet bevoegd was om alles te weten, maar pas toen de tijd daarvoor rijp was. Maar wat de Vader u tot op de dag van vandaag heeft geopenbaard is voor u voldoende om een volledige kennis van het geestelijk leven te hebben. (25, 38 – 40)

4 Het geestelijk leven waar sommigen naar verlangen, wordt gevreesd, verloochend en zelfs bespot door anderen; maar het wacht onvermijdelijk op u allen. Het is de baarmoeder die alles ontvangt - de arm die zich naar je uitstrekt - het Vaderland van de geest: een ondoorgrondelijk mysterie, zelfs voor de geleerden. Maar mijn geheimen kunnen worden doordrongen wanneer de sleutel die je gebruikt om deze deur te openen, die van de liefde is. (80, 40)

"Hemel" en "Hel"

5 De mensen hebben zich de hel voorgesteld als een plaats van eeuwige kwelling, waar ze denken dat al diegenen die mijn geboden hebben gebroken, naartoe zullen komen. En net zoals zij deze hel voor de ernstige overtredingen hebben geschapen, hebben zij zich een andere plaats voor de mindere overtredingen voorgesteld, en ook een andere plaats voor degenen die noch goed, noch kwaad hebben gedaan.

6 Wie zegt dat er in het hiernamaals geen vreugde of lijden zal zijn, spreekt de waarheid niet; niemand is zonder lijden, noch is hij zonder vreugde. Lijden en vreugde zullen altijd vermengd zijn zolang de geest niet de hoogste vrede bereikt.

7 Luister, mijn kinderen: de hel is vleesgeworden en niet meer vleesgeworden, in bewoners van deze wereld en van het geestelijk dal. De hel is het symbool van het zware lijden, de vreselijke wroeging, de wanhoop, de pijn en de bitterheid van degenen die zeer gezondigd hebben. Maar ze zullen zich van deze gevolgen bevrijden door de ontwikkeling van hun geesten naar de liefde.

8 De hemel daarentegen, die het ware geluk en de ware vrede symboliseert, is voor hen die zich van de hartstochten van de wereld hebben afgekeerd om in gemeenschap met God te leven.

9 Vraag je geweten, en je zult weten of je in de hel leeft, of dat je boetedoening doet voor je wandaden, of dat je vol bent van de vrede van de hemel.

10 Wat de mensen de hemel of de hel noemen, zijn geen bepaalde plaatsen; het is de essentie van je werken die je geest zal oogsten als hij het 'geestelijke dal' bereikt. Iedereen ervaart zijn hel, bewoont zijn wereld van boetedoening of geniet van de gelukzaligheid die voortkomt uit verheffing en harmonie met de goddelijke geest. (11,51 - 56)

11 Zoals de mens voor zichzelf op aarde een wereld van geestelijke vrede kan scheppen die vergelijkbaar is met de vrede van mijn koninkrijk, zo kan hij ook door zijn verdorvenheid een bestaan leiden dat als een hel van ondeugden, boosheid en wroeging is.

12 Zelfs in het hiernamaals kan de geest in aanraking komen met werelden van duisternis, verdorvenheid, haat en wraak, naar gelang de neiging van de geest, zijn dwaling en zijn hartstochten. maar voorwaar, ik zeg u, zowel de hemel als de hel, waarvan de mensen zich alleen maar voorstellen door middel van aardse vormen en beelden, zijn niets anders dan verschillende stadia van ontwikkeling van de geest: de ene vanwege zijn deugdzaamheid en ontwikkeling op de top van de volmaaktheid, de andere in de afgrond van zijn duisternis, ondeugden en waanideeën.

13 Want de rechtvaardige Geest is onverschillig voor de plaats waar hij is, want overal zal hij de vrede en de hemel van de Schepper in zich hebben. De onreine en verwarde geest daarentegen kan zich in het beste van de werelden bevinden en hij zal in zichzelf onophoudelijk de hel van zijn wroeging voelen, die in hem zal branden tot het hem gezuiverd heeft.

14 Denken jullie dat Ik, jullie Vader, plaatsen heb geschapen die speciaal ontworpen zijn om jullie te straffen en zo Mij voor altijd te wreken voor jullie beledigingen?

15 Hoe beperkt zijn de mensen die deze theorieën onderwijzen!

16 Hoe is het mogelijk voor u om geloof te hebben dat de eeuwige duisternis en de eeuwige pijn het einde is dat een of andere geest te wachten staat? Zelfs als ze gezondigd hebben, zullen ze nog steeds kinderen van God zijn voor altijd. Als ze instructies nodig hebben - hier is de Meester. Als ze liefde nodig hebben - hier is de Vader. Als ze naar vergeving verlangen - hier is de perfecte rechter.

17 Wie nooit probeert Mij te zoeken en zijn fouten te herstellen, zal niet tot Mij komen. maar er is niemand die zich verzet tegen mijn gerechtigheid of mijn processen... alleen gezuiverd kun je bij mij komen (52, 31 - 37)

18 Onder zoveel woningen als het huis van de Vader is er niet één wereld van duisternis, in allen is zijn licht; maar als de geestwezens er met een verband voor hun ogen in gaan vanwege hun onwetendheid - hoe kunnen ze dan die glorie zien?

19 Als jullie hier in de wereld een blinde man vragen wat hij ziet, dan zal hij jullie een antwoord geven, alleen duisternis. Niet omdat het licht van de zon er niet is, maar omdat hij het niet kan zien. (82, 12 - 13)

20 Ik heb u op dit moment gezegd, houd het idee dat er onder de mensen over de hel bestaat niet in stand, want in deze wereld is er geen grotere hel dan het leven dat u met uw oorlogen en vijandschappen hebt geschapen, en in het hiernamaals is er geen ander vuur dan de gewetensbezwaren van de geest, wanneer het geweten haar overtredingen bekend maakt. (182,45)

21 Zolang zij die in hun godsdienstig fanatisme alleen de bestraffing van de hel in het hiernamaals verwachten, zullen zij hun eigen hel creëren, want de verwarring van de geest is vergelijkbaar met die van de menselijke geest, hoewel veel sterker.

22 U vraagt dan: 'Meester, is er redding voor hen? Ik zeg u: de redding is voor iedereen, maar vrede en licht komen pas tot die geesten als de duisternis van de waan verdwijnt.

23 Heb je ooit medelijden gehad met een man die door zijn onrustige geest dingen ziet die niet bestaan? Hoeveel groter zou je pijn zijn als je in het hiernamaals die waanzinnige wezens zou zien die hun denkbeeldige hel zien! (227,71)

24 Beeft u niet van deze openbaringen; verheugt u zich integendeel over de gedachte dat dit woord het idee dat u had van een eeuwige straf en alle interpretaties die u in het verleden door het eeuwige vuur zijn gegeven, teniet zal doen.

25 "Vuur" is het symbool van pijn, zelfbeschuldiging en berouw, dat de geest zal martelen en zuiveren, zoals goud wordt gezuiverd in de smeltkroes. In deze pijn is mijn wil, en in mijn wil is mijn liefde voor jou.

26 Als het waar is dat het vuur de menselijke zonden wegneemt, dan zouden alle lichamen van hen die gezondigd hebben hier in het aardse leven, in het leven, in het vuur geworpen moeten worden, omdat ze het niet dood zouden voelen. Omdat de lichamen nooit opstaan in de spirituele ruimte - integendeel, als ze eenmaal klaar zijn met hun taak, zakken ze weg in het binnenste van de aarde, waar ze samensmelten met de natuur, waaruit ze het leven hebben genomen.

27 Maar als u denkt dat wat u 'eeuwig vuur' noemt niet voor het lichaam maar voor de geest is bedoeld, dan is dat een andere ernstige fout, want er zijn geen materiële elementen in het geestelijke koninkrijk en het vuur heeft ook geen effect op de geest. Wat uit materie geboren is, is materie, wat uit geest geboren is, is geest.

28 Mijn woord komt niet neer op een aanval op een geloofsovertuiging. Als iemand dit denkt, heeft hij het heel erg mis. Mijn woord zal de inhoud van alles wat niet correct is geïnterpreteerd en dus fouten heeft veroorzaakt die van generatie op generatie zijn doorgegeven aan de mensheid, uitleggen.

29 Welke waarde zouden mijn wet en mijn leer hebben als zij de geesten niet van de dwaling en de zonde konden redden? En welke betekenis zou mijn aanwezigheid als mens in de wereld hebben gehad als er velen waren die voor altijd zouden moeten sterven in een verzoening zonder einde? (352, 44 - 48)

30 Sommigen voelen zich ontroerd om goede werken te doen omdat ze bang zijn dat de dood hen zal verrassen en dat ze geen enkele verdienste zullen hebben om aan hun Heer te geven. Anderen maken zich los van het kwaad, maar alleen uit angst om in de zonde te sterven en na dit leven de eeuwige hel te moeten doorstaan.

31 Hoe misvormd en onvolmaakt is deze God in de vorm waarin zovelen aan Hem denken! Hoe onrechtvaardig, monsterlijk en wreed! Als alle zonden en misdaden van de mensheid verenigd zijn, kan dit niet vergeleken worden met de gruwel die de helse straf voor alle eeuwigheid zou betekenen, waar God - naar hun mening - de kinderen die zondigen mee veroordeelt. Heb ik je niet uitgelegd dat de hoogste kwaliteit van God liefde is? Denk je dan niet dat een eeuwige kwelling de absolute ontkenning van de goddelijke eigenschap van de eeuwige liefde zou zijn? (164, 33 – 34)

32 Jullie geloven dat de hemel een gebied in de eeuwigheid is, en dat jullie door oprechte berouw over jullie overtredingen de hemel binnen kunnen gaan op het uur van jullie fysieke dood, in het vertrouwen dat jullie op dat moment vergeving zullen vinden en door Mij naar het Koninkrijk der Hemelen geleid zullen worden. Dit is wat je gelooft.

33 Maar ik zeg u, dat de hemel geen bepaalde plaats is, noch een streek, noch een huis. De hemel van de geest is zijn hoge sentimenten en zijn volmaaktheid, zijn staat van zuiverheid. Dus wie is het dan die je toestaat om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan - Ik die je altijd al geroepen heeft, of jij die altijd al doof geweest bent?

34 Beperk niet langer het oneindige, het goddelijke. Begrijp je niet dat als de hemel was zoals je gelooft - een bepaald huis, streek of plaats - het niet meer oneindig zou zijn? Het is tijd om het spirituele op een hogere manier te begrijpen, zelfs als je verbeelding niet alles van de werkelijkheid kan bevatten. Maar het moet in ieder geval in de buurt komen. (146, 68 - 69)

De muziek van de hemel

35 Gij hebt gehoord dat de engelen in de hemel voor eeuwig het goddelijke concerto horen. Als je over dit symbool nadenkt, pas dan op dat je gelooft dat er ook in de hemel muziek te horen is die lijkt op de muziek die je op aarde gewend bent te horen. Wie zo denkt, is gezwicht voor een complete materialistische fout. Aan de andere kant zal degene die - wanneer hij de muziek van de hemel en de zaligheid van de engelen hoort spreken terwijl hij ernaar luistert - aan de harmonie met God denkt bij dit goddelijk concert in waarheid zijn.

36 Maar hoe komt het dat sommigen dit niet zo opvatten, ook al heeft ieder van u in uw geest een klank van het universele concerto? Hoe komt het dat sommigen die dit woord horen het niet begrijpen, niet voelen of verkeerd interpreteren?

37 O geliefde kinderen, die zwak zijn in jullie begrip, zoek het licht in het gebed. vraag Mij in jullie meditaties; want hoe breed jullie vragen ook zijn, Ik zal jullie vanuit de eeuwigheid weten te beantwoorden... Ik zal u op mijn beurt ook vragen stellen, zodat het licht van de waarheid tussen de Meester en de discipelen kan schijnen.

38 Hemelse muziek is de aanwezigheid van God in je, en in het midden van dat concert zal je geluid weerklinken, als je eenmaal de ware verheffing hebt bereikt die geestelijke schoonheid is. Dit is de hemelse muziek en het zingen van de engelen. Als je het zo ervaart en voelt, zal de waarheid in je wezen schijnen en zul je voelen dat God in je is. Het leven zal je een eeuwig en goddelijk concert geven, en in elke klank ervan zal je een openbaring ontdekken.

39 Je hebt de mooie tonen in hun perfecte harmonie nog niet gehoord - mooie tonen soms, andere krachtig. Als je ze soms waarneemt, zullen ze aan je verschijnen als onbepaalde tonen die je niet kunt verenigen; je bent je niet volledig bewust geworden van de schoonheid die ze bevatten. Je moet de zintuigen, de passies en de schaduwen van het materialisme achter je laten om het concert van God in je geest te horen. (199, 53 - 56)

In het huis van mijn vader zijn veel "appartementen"...

40 Mijn werk groeit meer en meer totdat uiteindelijk alle geestwezens zich verenigen in de vervulling van Mijn wet en dit aardse huis een wereld van volmaaktheid wordt. Degenen die er op dat moment wonen zullen mijn liefde voelen in alle gecreëerde dingen en zich voorbereiden om in een betere wereld te leven. Deze aarde zal slechts tijdelijk zijn voor uw geest, het zal in het verlangen naar volmaaktheid naar andere regio's, andere vlakken van het hiernamaals.

41 Vergeet niet dat ik tegen je zei: "In het huis van mijn Vader zijn er veel woningen". en in deze tijd van grotere ontwikkeling, waarin jullie mijn leer beter begrijpen, zal ik jullie zeggen: "In het huis van de Vader zijn er oneindig veel woningen". Denk dus niet dat je al de grootste spirituele hoogte hebt bereikt op het moment van je vertrek uit deze wereld. Nee, discipelen. Wanneer je verblijf op deze planeet eindigt, zal ik je naar nieuwe huizen leiden, en zo zal ik je voor altijd begeleiden op de oneindige ladder van je perfectie. Vertrouw op Mij, heb Mij lief en je zult gered worden. (317, 30)

42 Het is onmogelijk voor u om al in deze wereld een idee te hebben van wat of hoe mijn koninkrijk, de hemel en de heerlijkheid zijn. Ik wil dat je tevreden bent om te weten dat het een staat van volmaaktheid is van de geest van waaruit hij het wonderbaarlijke leven van de geest ervaart, voelt en begrijpt, dat je op dit moment niet kunt begrijpen en je niet kunt voorstellen.

43 Ik zeg u, dat zelfs de geesten, die op hogere niveaus leven dan u, de werkelijkheid van dat leven niet kennen. Weet je wat het betekent om "in de boezem van de Vader" te leven? Als je daar eenmaal woont, kan je het pas weten. Alleen een vaag voorgevoel, een flauw vermoeden van dat mysterie, raakt je hart als een stimulans voor je evolutionaire reis. (76,28-29)