Hoofdstuk 48 - Geestelijke gaven en vergeestelijking

24/03/2024

De geestelijke vermogens van de mens

1 Wanneer deze twijfelende, ongelovige en materialistische mensheid een goddelijke openbaring of wat zij noemt wonderen tegenkomt, zoekt zij onmiddellijk naar redenen of bewijzen om aan te tonen dat er geen bovennatuurlijk werk is en dat een dergelijk wonder ook niet heeft plaatsgevonden.

2 Wanneer een persoon verschijnt die een ongewoon geestelijk vermogen toont, ervaart hij spot, twijfel of onverschilligheid om zijn stem het zwijgen op te leggen. En wanneer de natuur, als instrument van mijn goddelijkheid, haar stem van rechtvaardigheid en haar alarmkreten naar de mensen stuurt, schrijven ze alles toe aan het toeval. Maar nog nooit is de mensheid zo ongevoelig, doof en blind geweest voor alles wat goddelijk, geestelijk en eeuwig is, als in deze tijd.

3 Miljoen mensen noemen zichzelf christenen, maar in de meeste gevallen kennen ze de leer van Christus niet. Ze beweren dat ze van alle werken die ik als man heb gedaan houden, maar in hun manier van geloven, denken en kijken bewijzen ze dat ze de essentie van mijn leer niet kennen.

4 Ik heb u het leven van de Geest geleerd, u de vermogens geopenbaard die in Hem zijn; daarvoor ben ik geboren.

5 Ik genas de zieken zonder medicijnen, sprak tot de geesten, bevrijdde de bezetenen van vreemde en bovennatuurlijke invloeden, sprak met de natuur, veranderde Mij als mens in een geesteswezen en als geesteswezen weer in een mens, en elk van deze werken had altijd het doel u de weg naar de ontwikkeling van de geest te wijzen. (114, 1 - 4)

6 Je hebt ware schatten in je, vermogens en gaven die je niet eens vermoedt, en als gevolg van je onwetendheid werp je tranen in de ogen van mensen in nood. Wat weet je van de kracht van het gebed en de kracht van het denken? Wat weet je van de diepe betekenis van het gesprek tussen de geesten? Niets, jij materialistische en aardse mensheid! (292,14)

7 Ik verwacht dat de wereld vergeestelijkt wordt. Bij Mij hebben de namen waarmee elke kerk of sekte zich onderscheidt geen betekenis, noch de min of meer grote pracht van haar riten en uiterlijke cultvormen. Dit bereikt alleen de menselijke zintuigen, maar niet mijn geest.

8 Ik verwacht van de mensen een vergeestelijking, want het betekent verhoging van het leven, ideaal van volmaaktheid, liefde voor het goede, zich wenden tot de waarheid, uitoefening van de activiteit van de liefde, harmonie met zichzelf, die harmonie is met anderen en dus met God. (326, 21 - 22)

9 Spiritualisatie betekent geen vroomheid, noch veronderstelt het de beoefening van enige rite, noch is het een uiterlijke vorm van aanbidding. Spiritualisatie betekent het ontvouwen van alle vermogens van de mens - zowel die welke tot zijn menselijke deel behoren als die welke buiten de fysieke zintuigen vallen, die krachten, kwaliteiten, vermogens en zintuigen van de geest zijn.

10 Spiritualisatie is het juiste en goede gebruik van alle gaven die de mens heeft Spiritualisatie is de harmonie met alles wat je omringt. (326, 63 - 66)

11 In die dagen leerde ik je de grootste deugd, dat is Barmhartigheid; ik inspireerde je hart en maakte je gevoelens gevoelig. Nu onthul ik u de gaven die uw geest heeft, zodat u ze kunt ontwikkelen en gebruiken om goed te doen onder uw naasten.

12 De kennis van het geestelijk leven zal je in staat stellen werken te doen die vergelijkbaar zijn met die van je Meester. Vergeet niet dat ik je heb verteld dat wanneer je je vaardigheden ontwikkelt, je echte wonderen zult doen... (85, 20 -21)

13 Jullie bezitten allemaal de gaven van de Geest, die zich in dit 'Derde Tijdperk' beginnen te ontvouwen door de ontwikkeling die de geesteswezens hebben bereikt. De intuïtie, het spirituele gezicht, de openbaring, de profetie, de inspiratie komen duidelijk tot uiting onder de mensen, en dit is de aankondiging van een nieuwe tijd, het is het licht van het Boek van de Zeven Zeehonden, dat in deze tijd in het zesde hoofdstuk wordt geopend.

14 Maar jullie die weten waar deze manifestaties voor zijn en de tijden begrijpen waarin jullie leven - richten jullie geestelijke gaven op de weg van de liefde. Wees altijd bereid om je liefdevolle hulp aan te bieden en je zult in overeenstemming met mijn wet zijn en als voorbeeld dienen voor je medemensen. Dan zullen jullie mijn discipelen zijn en als zodanig herkend worden. (95,18)

15 Als de mensen eens liefhebben en weten hoe ze moeten vergeven, als er nederigheid in hun hart bestaat en ze hebben bereikt dat de geest over het lichaam [de ziel] heerst, zullen noch het 'vlees' [de ziel], noch de wereld, noch de hartstochten die dikke sluier vormen die u ervan weerhoudt om de weg achter of voor u te zien. Integendeel, het "vlees" dat vergeestelijkt wordt door mijn leer te volgen, zal als een dienaar zijn die gehoorzaamt aan de dictaten van het geweten, in tegenstelling tot wat het nu is: een obstakel, een valstrik, een verband voor de ogen van de Geest. (122, 32)

16 Intuïtie, dat is spirituele visie, presentatie en profetie, verlicht de geest en laat het hart sneller kloppen voor de berichten en stemmen die het uit het oneindige ontvangt. (136, 46)

17 Door de gave van de intuïtie, die ik aan alle mensen heb gegeven, kun je veel dingen ontdekken die verborgen zijn in het mysterie van de harten - veel tragedies die niet alleen het aardse leven van je medemensen maar ook hun geesten beïnvloeden

18 Hoe kan men de intimiteit van die harten binnengaan zonder hen te kwetsen en zonder hun geheimen te ontheiligen? Hoe ontdek je dat verborgen leed dat het leven van je medemensen overschaduwt? Ik heb u al gezegd: intuïtie, dat vermogen dat deel uitmaakt van de spirituele gave van de visie en dat zijn volledige ontwikkeling in u moet ontvangen door middel van het gebed, toont u de weg om de pijn van elk van uw medemensen te verzachten. (312, 73 -74)

19 Hoeveel geheimen zijn er nog voor de mens Hij wordt omringd door onzichtbare en ongrijpbare wezens, die voor hem al zichtbaar en voelbaar zouden moeten zijn.

20 Een leven vol schoonheden en openbaringen pulseert boven het bestaan van de mens, maar deze is in zijn blindheid nog niet in staat om het te zien. (164, 56 – 57)

21 Een man die door mijn onderwijs klaar is gemaakt, zal in staat zijn om bovenmenselijke werken te doen. Er zal een licht uit zijn geest en lichaam stromen, een kracht en een kracht die hem in staat zal stellen om te bereiken wat intelligentie alleen niet kan bereiken. (252, 4 - 5)

22 Dit is het moment waarop het goddelijke licht volledig zal schijnen in mijn volgelingen, die de gaven van de Geest zullen openbaren en zullen bewijzen dat ze noch aardse goederen, noch wereldse wetenschappen nodig hebben om goed te doen en wonderen te verrichten. Ze zullen in mijn naam genezen, de hopeloos zieken herstellen, het water in balsem veranderen en de doden uit hun kamp opwekken. Hun gebed zal de kracht hebben om de stormen te kalmeren, de natuurkrachten te kalmeren en de epidemieën en slechte invloeden te bestrijden.

23 De bezetenen zullen bevrijd worden van hun bezittingen, hun vervolgers en onderdrukkers, door het woord, het gebed en het gezag van mijn nieuwe discipelen. (160, 28 - 29)

24 Spiritualisering betekent veredeling van gevoelens, zuiverheid van leven, geloof, naastenliefde, naastenliefde, nederigheid voor God en diep respect voor de ontvangen gaven. Als je een van deze deugden kunt bereiken, begin je met je spirituele visie door te dringen in het huis van liefde en perfectie. Op dezelfde manier, wanneer je de vergeestelijking bereikt, kun je al op aarde zeggen dat je in het spirituele huis woont, ook al is het alleen in de momenten van je gebed. Tegelijkertijd zul je het licht ontvangen dat je gebeurtenissen in de toekomst onthult, want voor de geest die naar boven stijgt is de komst niet langer een mysterie.

25 Ja, discipelen, alleen in het menselijk leven weet de mens niet wat er in de toekomst zal gebeuren, wat er morgen zal komen. Hij kent zijn lot niet, hij weet niet hoe hij moet gaan en hoe zijn einde zal zijn.

26 De mens kon de kennis van alle beproevingen die hij in zijn bestaan moet doorstaan, niet verdragen. Daarom heb ik, in mijn barmhartige liefde voor hem, die sluier van mysterie tussen zijn heden en zijn toekomst gelegd, zodat hij niet in de war raakt als hij alles weet wat hij nog moet meemaken en doorstaan.

27 De Geest daarentegen, een wezen begiftigd met kracht en geschapen voor de eeuwigheid, heeft in zichzelf het vermogen om de toekomst te kennen, de gave om zijn doel te kennen en de kracht om alle beproevingen die hem te wachten staan te begrijpen en te aanvaarden. Hij weet dat hij aan het einde van de reis, wanneer die in gehoorzaamheid aan de wet is gemaakt, het land van de belofte zal bereiken, het Paradijs van de Geest, dat de staat van verheffing, zuiverheid en volmaaktheid is die hij uiteindelijk zal bereiken.

28 Je kunt de mate van spiritualiteit van je meester niet bereiken om te weten wat je lot voor je in petto heeft, wat de toekomst je zal brengen; maar vanwege je innerlijke verheffing zal ik je de nabijheid van een of andere gebeurtenis laten voorspellen

29 Deze intuïtie, deze geestelijke kijk op de toekomst, deze kennis van uw bestemming, zult u slechts bereiken in de mate dat uw wezen, bestaande uit lichaam [ziel] en geest, zich geleidelijk aan hoger zal ontwikkelen door middel van vergeestelijking, wat geloof, oprechtheid, levensliefde, liefde en hulpvaardigheid voor uw naaste, nederigheid en liefde voor uw Heer is. (160, 6- 9,13 - 14)

30 Wees wakker van de Geest, opdat gij niet strijdt tegen hen die, zoals gij, op weg zijn om de opdrachten te vervullen die hun door mijn goddelijkheid zijn toevertrouwd - opdat gij de ware en de valse profeten kent, en de werken van de een bevestigt en de werken van de ander vernietigt.

31 Want dit is de tijd waarin alle mogendheden de oorlog hebben gevoerd. Zie hoe het goede vecht tegen het kwaad, het licht tegen de duisternis, de kennis tegen de onwetendheid, de vrede tegen de oorlog. (256, 66)

Vereisten en kenmerken van ware spiritualiteit

32 Weet dat in ieder mens een Judas woont. Ja, discipelen, want in uw geval is het lichaam [de ziel] de Judas van de geest; het is het lichaam dat zich verzet tegen het licht van de vergeestelijking, dat ligt in afwachting van de val van de geest in het materialisme, in de basispassies.

33 Maar omdat je lichaam je naar de rand van de afgrond brengt, moet je het niet veroordelen. Nee, want je hebt hem nodig voor je vooruitgang en je moet hem overwinnen door je vergeestelijking, zoals ik Judas overwon door mijn liefde. (150, 67 - 68)

34 Voordat u mijn levensprincipes gaat onderwijzen en de inhoud ervan gaat uitleggen, moet u de leer die ik u heb geopenbaard beginnen te volgen, uw naaste liefhebben, een leven leiden dat gericht is op het spirituele en uw weg zaaien met liefde en licht. Als u dit niet doet, zeg ik u nu al dat u het spiritualisme niet begrepen hebt. Het laat je je werkelijke aard zien, waardoor je een duidelijk beeld van je vader kunt vormen en jezelf kunt herkennen.

35 Het is waar dat je voor het verkrijgen van spiritualiteit een zekere verzaking, inspanning en opoffering nodig hebt. Maar wanneer het verlangen naar een hoger bestaan in je ontwaakt, wanneer de liefde in je wezen begint te schijnen, of wanneer het verlangen naar het spirituele is begonnen, zal het een vreugde voor je zijn, in plaats van opoffering of verzaking, om zich te ontdoen van alles wat nutteloos, schadelijk of slecht in je is. (269, 46 - 47)

36 Wees je er altijd van bewust dat jullie allemaal gelijk zijn voor mij, dat jullie allemaal dezelfde oorsprong hadden en allemaal hetzelfde doel hebben, ook al toont elk lot zich naar buiten toe anders.

37 Vergeet nooit dat jullie allemaal tot Mij moeten komen, wat betekent dat jullie allemaal - zij het op verschillende manieren - de nodige verdiensten moeten doen om de grootste geestelijke hoogte te bereiken. Beschouw daarom nooit iemand als minderwaardig.

38 Ijdelheid mag nooit wortel schieten in de spiritualist. Echte bescheidenheid daarentegen zou altijd zijn metgezel moeten zijn; dan zullen zijn daden, in plaats van verblindend met vals licht, weerklank vinden in de harten van zijn medemensen. (322, 32 - 34)

39 De goede zaaiers van het spiritualisme zullen zich nooit onderscheiden door iets van buitenaf of materieel. Noch de kostuums, noch de insignes, noch enige speciale manier van spreken zullen bij hen worden gevonden. Alles aan hun acties zal getuigen van eenvoud en nederigheid. Desalniettemin - als ze zich ergens door onderscheiden, zal het hun liefde voor de naaste zijn en hun vergeestelijking.

40 De ware predikers van het spiritualisme zullen niet worden opgemerkt door hun welsprekendheid, maar door de wijsheid en de eenvoud van hun woord, en vooral door de waarheidsgetrouwheid van hun werken en de goedheid van hun leven. (194, 24 - 25)

41 Spiritualisatie is helderheid, is eenvoud, is toewijding aan de liefde en is strijd om de volmaaktheid van de geest te bereiken. (159, 64)

De gunstige effecten van spiritualiteit

42 Door vergeestelijking bereikt men een mate van verheffing die de mens in staat stelt om ideeën te ontvangen die verder gaan dan wat zijn verstand kan vermoeden, en om macht te hebben over de materie.

43 Overweeg dit: Als de geestelijke verheffing van de geest wordt gerealiseerd in de studie van de materiële schepping die de natuur u voorstelt, of in enig ander menselijk doel, dan kunt u zich de vruchten voorstellen die u zou kunnen oogsten als uw ontdekkingen niet alleen te danken zouden zijn aan onderzoek met het verstand, maar als de geestelijke openbaring ook zou deelnemen, wat u hem zou geven die alles heeft geschapen. (126,26 - 27)

44 Als de mensen geestengeestelijk zijn, zullen ze wezens zijn die superieur zijn aan alles wat hen omringt. Want tot nu toe waren het slechts zwakke wezens die werden blootgesteld aan natuurkrachten, krachten en invloeden die niet superieur zijn aan de mens omdat ze niet boven hem staan. (280, 29)

45 Voorwaar, zeg ik u, ook de vergeestelijking zal worden geërfd, en daarom moet u zich inspannen om uw kinderen de zuiverheid van het hart en de ontvankelijkheid voor het spirituele bij te brengen. Ze zullen je bedanken dat je barmhartigheid hebt getoond door hen een lichaam te geven dat vrij is van passies, met een heldere geest, een gevoelig hart en een geest die alert is op de roep van zijn geweten. (289, 65)

46 Het enige doel van mijn werk is de vergeestelijking van alle mensen, want in de vergeestelijking zullen zij één worden en elkaar begrijpen. In de vergeestelijking zullen zij de namen, de uiterlijke vormen van hun religies zien verdwijnen, die de oorzaak zijn geweest van hun geestelijke scheiding, omdat ieder zijn God op een andere manier heeft geïnterpreteerd.

47 Zodra ze allemaal de spiritualiteit op hun eigen manier benaderen, zullen ze begrijpen dat het hen alleen maar ontbrak aan een bevrijding van hun materialisme om datgene wat ze altijd al in materiële zin hadden begrepen, spiritueel te kunnen interpreteren.

48 Spiritualisatie is alles wat ik in deze tijd van de mensen vraag, dan zullen zij hun hoogste idealen in vervulling zien gaan en hun zwaarste conflicten opgelost zien in het kader van wat toegestaan is. (321, 22-23, 29)