Hoofdstuk 59 - Missie om het nieuwe woord van God te verspreiden

24/03/2024

XIV De Missieverklaring

Instructies voor de productie van boekdelen, uittreksels en vertalingen

1 Dit is de aangekondigde tijd waarin ik met de mensheid moest spreken en ik wil dat u, in vervulling van mijn voorspellingen, met dit woord dat ik u heb gegeven, boekdelen samenstelt, er later uittreksels en analyses van maakt en ze onder de aandacht van uw medemensen brengt. (6, 52 o.)

2 Stel een boek samen uit mijn woorden, haal er de betekenis uit, zodat je een echt begrip hebt van de zuiverheid van mijn leer. In het woord dat door de stemdrager wordt overgebracht kun je fouten ontdekken, maar niet in de betekenis.

3.Mijn zenders zijn niet altijd voorbereid. Daarom heb ik u gezegd dat u het niet alleen oppervlakkig moet lezen, maar ook moet doordringen in de betekenis ervan, zodat u de perfectie ervan kunt ontdekken. Bid en mediteer zodat je het begrijpt. (174, 30)

4 Ik heb u dit woord gebracht en het in uw eigen taal laten horen, maar ik geef u de opdracht het later in andere talen te vertalen, zodat het bij iedereen bekend is.

5 Op deze manier zult u beginnen met het bouwen van de ware 'Toren van Israël' - datgene wat alle volken geestelijk verenigt in één, dat alle mensen verenigt in die goddelijke, onveranderlijke en eeuwige wet die u in de wereld hebt ervaren uit de mond van Jezus, toen Hij tegen u zei: 'Heb elkaar lief'. (34, 59 - 60)

6 Ik wil dat mijn Woord, wanneer er boeken uit worden gevormd, die over de aarde moeten worden verspreid, zonder dwaling worden gedrukt, zo zuiver als het uit Mij is gekomen.

7 Als je het op deze manier in je boeken laat komen, zal er een licht uit hem komen dat de mensheid zal verlichten, en zijn geestelijk doel zal door alle mensen gevoeld en begrepen worden. (19, 47 - 48)

8 Ik beveel u mijn onderwijs, zodat u het aan uw medemensen kunt doorgeven in dezelfde vorm waarin ik het aan u geef. maar bespreek nooit op een gewelddadige manier als je ze leert... Pas op voor het beoordelen van iets wat je niet weet, maar begrijp dat een luider voorbeeld genoeg is om mensen te bekeren tot vergeestelijking. (174, 66)

9 Bereid je voor op het goede nieuws, dat door velen met vreugde zal worden ontvangen.

10 Ik zeg u 'van velen' en niet 'van allen', want sommigen zullen u zeggen dat wat God in de eerste keer aan hen geopenbaard heeft en wat Christus aan de mensen heeft gebracht, genoeg is.

11 Laat je lippen, ontroerd en geïnspireerd door Mij, de ongelovige mensen vertellen dat het nodig is om de nieuwe openbaring te kennen om alle waarheid te kennen die God de mensen in het verleden heeft gegeven. (292, 67)

Het recht om het nieuwe woord van God te kennen

12 Het is noodzakelijk voor u om uit te gaan in de verschillende wegen van de aarde, o geliefden. Want zie, zelfs in de Mexicaanse natie hebben velen mijn werk nog niet herkend.

13 Zie hoe degenen in de wereld die beweren in mijn naam te werken, al opstaan, ook al zijn ze geestelijk behoeftig.

14 Maar gij, die overvloedige gaven van mijn Godheid hebt gekregen, wat is uw taak? Om mijn onderwijs bekend te maken. Je moet je niet verstoppen voor de wereld, noch ontkennen dat de wereld hulp nodig heeft. (341, 16)

15 Ik bereid u hier in stilte voor; daarna zal de dag komen waarop u zich moet voorbereiden op de wegen, zodat mijn Woord alle harten kan bereiken.

16 Op dat moment zal de wereld worden gezuiverd door het lijden, en zal mijn woord niet langer verschijnen als een vreemde taal, maar als iets wat het hart en de geest gemakkelijk kunnen begrijpen en voelen.

17 Ik geef u het boek dat spreekt over waarheid en liefde, opdat u het tot de hele mensheid brengt.

18 Er is geen volk op aarde waarvan ik je zou kunnen zeggen dat je niet hoeft te gaan omdat er geen behoefte is aan deze openbaring Welke natie kan beweren echt christelijk te zijn - niet alleen in naam maar vanwege haar liefde, barmhartigheid en vergeving? Welke natie kan haar spiritualiteit bewijzen? In welk deel van de wereld houden ze van elkaar? Waar volgen de mensen eigenlijk de leer van Christus? (124, 15 - 16)

19 Wanneer deze boodschap is voltooid, zal ik niet meer spreken via deze zenders, maar zal ik mij daarna op subtiele wijze manifesteren in de geesteswezens

20 Maar mijn woord, gestempeld in het hart van hen die het gehoord hebben, en opgeschreven in een nieuw boek, moet aan de volkeren en naties van de wereld gebracht worden als een zaad van vrede, als een licht van ware kennis, als een remedie voor elk kwaad dat het lichaam en de geest van de mensen martelt.

21 Mijn woord zal niet tot de harten komen als mijn boodschappers het wensen, maar als het mijn wil is. want ik zal het zijn die over mijn zaad zal waken, die de aarde er op zal voorbereiden en de weg zal vrijmaken. Ik zal degene zijn die het op een verstandige manier en op het juiste moment volken, naties en gezinnen zal laten bereiken.

22 Het zal komen als het al verwacht wordt, als de harten in verwachting zijn, want ze herinneren zich mijn beloften als ze ontwaakt zijn uit hun diepe droom van eigenwaarde, trots, materialisme en ijdelheid. (315, 28 - 29)

23 Ik zal mijn volk de middelen geven om mijn boodschap aan alle naties te brengen. Ik zal ervoor zorgen dat ze mensen van goede wil vinden die hen helpen om mijn boodschap naar de uiteinden van de aarde te brengen. (323, 75)

24 Door u moet de wet weer aan de nieuwe generaties bekend worden gemaakt. Daarom heb ik je gezegd dat je voorbereid moet zijn. want jullie zijn gekomen om de weg te bereiden voor de toekomst, zodat de nieuwe generaties in de toekomst geen afgodendienaren meer zullen zijn en er geen valse profeten onder hen ontstaan die de mensheid bedriegen.

25 Al deze dingen moet je de wereld duidelijk maken, o Israël. In deze tijd, waarin verschillende wereldbeelden zijn ontstaan, zullen sektes na sektes in opstand komen, zullen de kerkgenootschappen onderling strijden en je ook verwerpen.

26 Maar aangezien jullie kinderen van licht en vrede zijn, moeten jullie tegen hen zeggen: 'De waarheid is vervat in de betekenis van het Derde Testament, er is het getuigenis van de aanwezigheid en de komst van de Heer in deze tijd.

27 Gij zult de mensheid op dit boek wijzen en van de waarheid ervan getuigen door uw vervulling van Mijn wet. (348, 42 - 43)

Instructies voor de verspreiding van de geestelijke leer

28 Begrijp, mensen: In dit "Derde Tijdperk" hebben jullie, als getuigen die getuige zijn geweest van deze Goddelijke openbaring, de taak om deze boodschap getrouw en waarheidsgetrouw te verspreiden. Jullie zijn geroepen en uitgekozen om het Goede Nieuws aan de mensheid te brengen, om jullie medemensen de Geestelijke Weg te leren - de enige weg die jullie naar vrede, naar het ware licht en naar een allesomvattende broederschap leidt. (270, 10)

29 Heb geduld en begrip, want het is niet u dat de mensheid erkenning moet geven, maar mijn werk, mijn leer, en dit is eeuwig. Het is uw taak om door middel van uw woorden en daden de boodschap te brengen die de mensheid laat zien hoe hij een stap in de richting van perfectie kan zetten. (84, 11)

30 Gebouwd op vaste grond, zodat wat ik in jullie heb gebouwd in spiritualiteit en vernieuwing niet wordt vernietigd door de ongelovigen.

31 Maar je moet deze waarheid niet verbergen uit angst voor de wereld; je moet haar op klaarlichte dag aan de wereld laten zien. in deze tijd moet je niet naar de catacomben gaan om te bidden en van Mij te houden.

32 Wees niet verlegen als jullie op enigerlei wijze over Mij spreken of getuigen, want dan zullen de mensen niet erkennen dat Ik Mijzelf aan jullie bekend gemaakt heb, ze zullen eraan twijfelen dat de massa's zieken en behoeftigen genezen zijn en verlichting van hun lijden hebben gevonden, ze zullen de wonderen verloochenen die Ik heb verricht om jullie geloof te doen ontbranden.

33 Ik laat u het boek van mijn leer na, zodat u de wereld kunt vertellen: 'Zie, hier is wat de Meester als een erfenis heeft nagelaten. En hoeveel zullen er werkelijk geloven als ze de lezing van Mijn Woord horen, en hoeveel zondaars zullen er vernieuwd worden!

34 Let op al deze leringen, opdat de beproevingen in uw leven u niet onvoorbereid zullen betrappen. (246, 69 - 70)

35 Hoeveel leringen, hoeveel vormen van aanbidding voor God en hoeveel nieuwe ideeën over het geestelijke en over het menselijke leven zul je vinden? Als je in hen kunt doordringen en hen kunt beoordelen, zal elk van hen je een goed en juist deel laten zien, en een ander, verkeerd deel, ver van de waarheid, dat is rechtvaardigheid, liefde en volmaaktheid.

36 Waar je ook fouten, onwetendheid of kwaad ontdekt, verspreid de essentie van mijn leer, die, omdat het de mijne is, niet vermengd mag worden met onreine dingen of fouten.

37 Mijn onderwijs is absoluut, veelomvattend en perfect. (268,58 - 60)

38 Ik zeg u nu al dat zij die dit zaad werkelijk zaaien met de hartelijkheid waarmee ik het aan u heb toevertrouwd, hun weg in vrede zullen gaan. de deuren zullen worden geopend voor hen die doof waren voor hun geklop; en hoewel ze mogen worden bevochten, zullen ze nooit bezwijken in de strijd, omdat hun deugd hen alle beproevingen zal doen overleven.

39 Maar zij die de stem van hun geweten niet horen, die Mijn woorden niet gehoorzamen en Mij verraden, zullen altijd aan hun vijanden worden overgeleverd, zonder vrede en zonder angst voor de dood. (252, 24 - 25)

40 Mensen, voordat de oorlogen in de wereld ten einde komen, is het mijn wet van de liefde om alle geesten te raken, hoewel je vandaag de dag niet kunt weten op welke manier.

41 Deze boodschap van geestelijk licht zal ook de mensen bereiken; maar dit zal niet gebeuren totdat je sterk bent.

42 Niemand durft te zeggen dat dit werk de waarheid is als hij er niet van overtuigd is, want dan zal niemand je geloven. Maar als je geloof absoluut is en je overtuiging waar, zal niemand je kunnen beletten om het Goede Nieuws naar alle harten te brengen. (287, 52-53)