Het derde Testament - Inleiding

11/04/2024

COMPENDIUM VAN DE GODDELIJKE GAVEN

VAN HET OFFENBARUNGSWERK

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA"

MÉXICO, 1866 - 1950

Uitgever en vertaler van Spaans naar Duits:

Traug God Göltenboth

Medewerkers: Victor P. Martens

Redacteur van de originele Spaanse editie

"Libro de la Vida Verdadera"

in 12 delen is de

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C.

Apartado Postal 888, 06000 México D. F.

Registrado bajo número 20111, 26002, 83848.

*****************

Dit is een online versie

Het Derde Testament kan vanuit het Duits vertaald worden in andere talen met deze online versie.

Dit is een initiatief van Anna Maria Hosta

(e-mail: a.m.hosta@web.de)

met download link: www.DeepL.com/Translator (Pro Versie) ***

DeepL vertaalt momenteel in 30 talen en kan gedownload worden naar de desktop.

Voor de vertaling is een internetverbinding nodig.

Om een vloeiende, foutloze vertaling te garanderen, zijn gaten en pauzes uit de tekst verwijderd.

De tekst van deze versie kan ook worden gekopieerd naar de Balabolka tekst-naar-spraak generator - downloadlink voor de desktop: https://www.chip.de/downloads/Balabolka_79964833.html - om de tekst te laten voorlezen of om een MP4-spraakuitvoer te maken en op te slaan op de harde schijf.

Beschikbaar als MP4-audiobestanden in afspeellijsten op SoundCloud op: 

https://soundcloud.com/user-956003141

Mijn eerste homepage: https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com

Mijn tweede homepage: https://www.anna-maria-hosta.de

*****************

Christus zegt: ... "Ik wil dat jullie, in vervulling van mijn profetieën, boekdelen samenstellen met dit woord dat ik jullie gegeven heb, en er later uittreksels en interpretaties van maken en die onder de aandacht brengen van jullie medemensen." (U 6, 52)

..."Met dit boek, dat de mensheid uiteindelijk zal erkennen als het Derde Testament, moeten jullie mijn zaak verdedigen. De mensheid kent alleen de wet van de "Eerste Tijd" en wat geschreven staat in het Eerste en Tweede Testament. Maar het Derde zal nu verenigen en corrigeren wat mensen hebben veranderd door gebrek aan wapenrusting en begrip." (U 348, 26)

... "Deze stem die jullie roept is de stem van de Goddelijke Meester. Dit woord is van Hem die alles geschapen heeft. De essentie van dit werk zal de grondsteen worden waarop alle orden in de toekomst zullen rusten. Hij die de macht heeft om alle dingen te doen, zal jullie harten van steen veranderen in een heiligdom van liefde en verheffing en zal licht ontsteken waar alleen duisternis was."

De verzen in dit boek werden geselecteerd uit het werk "Het Boek van het Ware Leven" (bestaande uit 12 delen) volgens onderwerp en samengevat in dit compendium. Dit bewaart de ware oorsprong, maar biedt de lezer tegelijkertijd een verkorte inleiding tot dit uitgebreide goddelijke woord.

De 12 genoemde delen bevatten 366 zogenaamde leringen, elk met een verschillend aantal verzen, die voor elke lering opeenvolgend genummerd zijn.

Inleiding

De Derde Tijd

De tijd van de HEILIGE GEEST !!!

In alle tijden heeft God zijn zieners en profeten naar mensen gestuurd wanneer zij de weg kwijt waren en afgedwaald waren. Zo ook in onze tijd, zelfs vandaag, in deze dagen waarin 144.000 geestelijke wezens, van wie velen momenteel geïncarneerd zijn en op aarde leven, terwijl de anderen in het hiernamaals zijn en van daaruit werken, door Christus zijn verzegeld om als profeten en gebedsstrijders de poorten van de hel te bestormen en het licht te helpen doorbreken in een wereld die steeds meer doortrokken raakt van duisternis.

Iedereen oogst wat hij of zij in de vele levens op aarde heeft gezaaid - goede daden worden beloond met gelukzaligheid, slechte daden worden meedogenloos en streng beoordeeld door het eigen geweten. De tijd van egoïsme is voorbij - dit is wat we moeten begrijpen onder het einde van de wereld.

De tijd van de Heilige Geest is gekomen en dit is de beloofde terugkeer van Jezus Christus - want er is nog veel dat Hij ons toen had moeten zeggen, maar we zouden het toen niet hebben kunnen bevatten - maar nu zijn we er klaar voor en daarom spreekt Christus opnieuw tot mensen - en deze keer doet Hij het geestelijk - en dit van 1884 tot 1950 tot stemdragers in Mexico die door Hem waren toegerust!

"Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nu niet verdragen. Maar wanneer Hij, de Geest der Waarheid, komt, zal Hij u in alle waarheid leiden. Want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat Hij hoort zal Hij spreken, en wat komen gaat zal Hij jullie verkondigen. Hij zal mij omvormen, want hij zal nemen wat van mij is en het jullie verkondigen. Alles wat de Vader heeft is van mij. Daarom zei ik: Hij zal nemen wat van mij is en het jullie verkondigen" (Johannes 16:12-15).

Roque Rojas - een reïncarnatie van de profeet Elia - werd door Christus gebruikt als instrument om de weg voor Hem te bereiden, zoals Johannes de Doper ooit deed, die ook een reïncarnatie van Elia was - hij richtte ontmoetingsplaatsen op in Mexicaanse buitenwijken met zeer eenvoudige mensen. Dit waren op hun beurt reïncarnaties van Israëlieten die deze keer in Mexico waren geïncarneerd met de taak om de Derde Openbaring van Christus geestelijk te ontvangen door de Heilige Geest als stemdragers door middel van hun orgaan van begrip, het op te schrijven en het aan de mensheid na te laten als een erfenis.

Deze 366 leringen van Jezus Christus van Mexico, waaruit "Het Derde Testament" werd samengesteld als een compendium met meer dan 70 hoofdstukken op 684 pagina's, eerst in het Spaans en daarna ook in vele andere talen, werden gepubliceerd in 12 delen onder de titel: "Het Boek van het Ware Leven".

De drie tijden

(Citaat uit het Boek van het Ware Leven)

Eerste tijd (de Vader)

Aan het begin van de Eerste Tijd was God nog in staat om geestelijk met Zijn kinderen te communiceren via enkele uitverkorenen. Zij hoorden Zijn geestelijke stem die hen leidde. Maar toen deze verbinding verloren ging als gevolg van het toenemende materialisme van Zijn kinderen, zocht God een bemiddelaar. Hij bereidde een man voor door wie Hij met Zijn volk kon communiceren. Mozes was het uitverkoren instrument door wie Hij de Tien Geboden bekendmaakte, die eerst het volk Israël en later de hele wereld richtlijnen voor het leven moesten geven. Met de Tien Geboden en de gedetailleerde instructies symboliseert Mozes de eerste keer dat God Zich aan Zijn kinderen openbaarde als de Schepper, de enige God, in Zijn meedogenloze rechtvaardigheid (God de Vader van de Drie-eenheid).

Tweede tijd (De Zoon)

Toen de tijd vervuld was, zond God zijn eniggeboren Zoon. Gods Geest werd mens in Jezus en woonde onder de mensen. In Zijn leringen openbaarde Hij Goddelijke Liefde en met Zijn leven en offerdood gaf Hij de mensheid het perfecte voorbeeld; daarom was Hij de Goddelijke Meester die de Tien Geboden van de Eerste Tijd vervulde door de liefde die haar hoogste uitdrukking vond aan het kruis toen Hij Zichzelf opofferde voor de mensheid. Jezus symboliseert de Tweede Tijd (God de Zoon van de Drie-eenheid).

Derde Tijd (de Heilige Geest)

Jezus kon tijdens Zijn tijd op aarde niet alles openbaren omdat de mensheid er nog niet klaar voor was. Hij kondigde echter aan dat de Vader de Trooster, de Heilige Geest, zou sturen. Deze derde keer werd ingeluid door Elia, wiens geest een door God aangewezen instrument verlichtte. Het was een eenvoudige man met de naam Roque Rojas; net als Johannes de Doper was hij de voorloper zodat Gods Heilige Geest, de Geest van Waarheid, onder de mensen kon worden geopenbaard. In 1866 verkondigde de geest van Elia door zijn bemiddelaar: "Ik ben Elia, de profeet van de eerste tijd, die van de gedaanteverandering op de berg Tabor; bereidt u voor...". De toehoorders die de gave van geestelijke visie hadden, zagen Jezus, Mozes en Elia op dezelfde manier als de discipelen bij de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. Dit is de bevestiging van de drie grote tijdperken en dat Elia symbool staat voor het Derde Tijdperk, waarin de Geest der Waarheid Zichzelf meedeelt, of: de wederkomst van Christus in de Geest (God de Heilige Geest van de Drie-eenheid).

God levert Zijn openbaringen in perfecte volgorde:

De leer van de liefde werd ons gegeven door Jezus (Tweede Tijd) nadat we al voldoende kennis hadden van Gods gerechtigheid (Eerste Tijd). En zo zullen we in staat zijn om de leringen van waarheid en wijsheid te absorberen in de mate dat we de leringen van liefde vervullen (Derde Keer).

Dit is de Derde Tijd - de tijd van Elia - de tijd van de Heilige Geest; het begon in Mexico in 1866 met de creatie van het Boek van het Ware Leven, dat uiteindelijk culmineert in het Compendium van het Derde Testament. Het gaat over de leer van de vergeestelijking van alle mensen en de voorbereiding op de 1000-jarige heerschappij van Christus en zijn komende koninkrijk van vrede op aarde.

God woont in ieder mens en God is de Vader en Schepper van alle wezens, of ze nu in deze wereld zijn of in het hiernamaals - allen zijn zijn kinderen. De mens is een geïncarneerd geestelijk wezen dat aan het begin van de schepping door God werd geschapen. Deze spirituele wezens zijn door vele incarnaties gegaan om zichzelf te vervolmaken, eerst in andere, meer volmaakte werelden en nu ook op de planeet van verzoening, de Aarde, die ook een school van vergeestelijking is.

Ieder mens heeft een vonk van God in zich - het geweten. Het geweten leidt de geest van de mens - de geest leidt de ziel van de mens en de ziel leidt de geest van de mens en zijn lichaam. De mens moet zichzelf vergeestelijken en een directe dialoog met God leren, ongeacht denominatie, geloof, huidskleur, nationaliteit, voorbij doctrines, aanbidding van uiterlijke vormen en valse culten, kerken van steen, farizeïsme en valse leringen van het valse licht! (Antichrist)

God zelf wil ieder mens leiden en leiden door middel van de goddelijke vonk in het hart, die inherent is aan ieder mens, d.w.z. in de geest van de mens, die het geweten is. En hij doet dit met respect voor de vrije wil van de mens als een tedere, liefhebbende vader die altijd weet wat het beste is voor zijn kind.

De mens moet zijn geest openen, zijn hart en de stem van God in hem leren horen om door God geïnstrueerd, geïnspireerd en geleid te worden, dan zal zijn leven een zegen voor hemzelf en anderen worden.

Het is de taak van de mens om werken van liefde en barmhartigheid te verrichten om God, zijn Vader, te behagen en op Hem te gaan lijken, d.w.z. om zichzelf te vervolmaken zodat hij dichter bij God kan komen. Zijn doel is om volmaaktheid te bereiken met de hulp van zijn eigen inspanningen en door de genade van God om voor altijd te mogen terugkeren naar de Vader en dan eeuwig met Hem te leven. Dit is een lange weg die ieder mens, ieder spiritueel wezen, stap voor stap moet afleggen en daarvoor heeft hij de goddelijke leringen nodig die de kracht hebben om de geest te zuiveren en de spirituele wezens te perfectioneren.ind.

De zeven zegels

Het "Boek des Levens" met de zeven zegels, bekend uit de Openbaring van Johannes, bevat de geschiedenis van de mensheid zoals voorzien door God. Het is verdeeld in zeven grote hoofdstukken, die elk een speciaal zegel hebben. Deze zegels werden door Christus verbroken zodat het licht in het betreffende hoofdstuk van het Boek des Levens, de wil en het educatieve plan van God, in de menselijke wereld in werking kon treden en gerealiseerd kon worden. De belangrijkste leer van de respectievelijke spirituele ontwikkelingsfase van de mensheid wordt gesymboliseerd in een symbolische gebeurtenis door een van Gods uitverkorenen, als het leidende principe en model van dit tijdperk en alle latere tijden. - Sinds het begin van het Derde Tijdperk is het "Boek des Levens" geopend bij het Zesde Zegel.

Het Eerste Zegel: Het Offer

De Heer vertelt ons in Zijn nieuwe Woord: "De eerste van deze geestelijke ontwikkelingsfasen in de wereld wordt gesymboliseerd door Abel, de eerste dienaar van de Vader, die zijn verzoeningsoffer aan God bracht. Hij is het symbool van het offer. Afgunst kwam tegen hem in opstand." (U.(=instructie nr. en vers) 161,54)

We weten uit Genesis hoofdstuk 4 dat Kaïn en Abel hun brandoffer aan God offerden. God keek welwillend naar Abel's offer omdat het met een onschuldig en zuiver hart werd gegeven. Maar God verwierp dat van Kaïn, omdat Kaïn niet rein van hart was. Dit maakte Kaïn zeer woedend en uit afgunst en haat doodde hij zijn broer Abel. De diepe betekenis van dit Bijbelverhaal ligt echter in het feit dat Abel - naast zijn materiële brandoffer - ook het geestelijke offer van zijn aardse menselijke hartstochten aan God had gebracht. Zijn hart was daarom onschuldig en zuiver. Deze zuivering van zijn natuur is daarom het eigenlijke symbool van het offer. Samenvattend kunnen we zeggen dat het Eerste Zegel betekent dat we onze zondige hartstochten moeten offeren, dat de geest de materie overheerst en dat we daardoor een geestelijke verbinding met onze hemelse Vader krijgen.

Het Tweede Zegel: Geloof

Het wordt gesymboliseerd door Noach. De mensen schonken geen aandacht aan de leer van het Eerste Zegel, maar door hun vrije wil te misbruiken, lieten zij zich overheersen door de kwade hartstochten van het materialisme. In Genesis 6:3 e.v. lezen we: "Toen zei de Heer: 'De mensen zullen niet langer door mijn Geest gestraft worden, want zij zijn vlees. Ik zal ze nog honderdtwintig jaar geven. . Maar toen de Heer zag dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde en dat alle gedachten en bedoelingen van hun hart voor eeuwig alleen maar kwaad waren . . zei hij: "Ik zal de mensen die Ik geschapen heb van de aarde verdelgen . . Maar Noach vond genade bij de Heer ... . Noach was een vroom en onberispelijk man en leefde een godvruchtig leven in zijn tijd. . . "

De mensen verachtten Gods waarschuwing en geloofden niet in de termijn die voor hen was gesteld om zich te beteren. Er was er maar één die geloofde: Noach. De Heer koos hem als Zijn instrument om na de zondvloed opnieuw te beginnen met een nieuwe mensheid. - Er was een sterk geloof voor nodig om al Gods instructies uit te voeren, die in die tijd ook heel bijzonder waren en waar de mensen daarom om lachten. Maar Noach vertrouwde op zijn God en handelde zoals hem was opgedragen. Geloof was de reddende ark voor Noach, niet alleen letterlijk, maar ook geestelijk, en geloof is tot op de dag van vandaag een reddende kracht voor elke gelovige. Het is ook geen toeval dat Abraham, de andere grote held van het geloof, leefde in de tijd van het Tweede Zegel.

Het derde zegel: geestelijke kracht

Het wordt gesymboliseerd door Jakob. God gaf Jakob de geestelijke naam "Israël", wat "sterk" betekent. Jakob of Israël kreeg in zijn leven te maken met veel tegenslagen en gevaren - waarmee God hem op de proef stelde - maar die hij kon overwinnen dankzij de geestelijke kracht die in hem was. Hij werd een symbool voor mensen van de geestelijke kracht die we moeten verwerven om de beproevingen die God ons stuurt met geduld en overgave te kunnen doorstaan. Dankzij deze geestelijke kwaliteit koos God hem als stamvader van het volk Israël, want uit zijn 12 zonen kwamen de 12 stammen voort. Jehovah was ook in staat om via hem een grote spirituele openbaring bekend te maken.

Uit het Oude Testament kennen we het verhaal dat bekend staat als de "ladder naar de hemel" (Genesis 28:10 e.v.): Jakob zag in een droom een ladder die op de aarde stond en naar de hemel reikte, en de engelen van God klommen op en daalden af. De Heer stond aan de top van de ladder. De Heer stond bovenaan de ladder. God gebruikte symbolische beelden om de ontwikkeling van de geest te laten zien. Onze geest moet rijper en zuiverder worden om stap voor stap te kunnen opstijgen. We kunnen ons realiseren dat het voor onze geest niet mogelijk is om de zuiverheid te bereiken die nodig is om de ladder te beklimmen totdat we in één enkel mensenleven bij God zijn, bij de eerste poging zogezegd. Er zijn vele pogingen voor nodig, vele incanaties, om telkens een paar treden hoger te komen, overeenkomstig de rijpheid die onze geest heeft bereikt. Daarbij vermaant de Heer ons om niet stil te blijven staan op de ladder, d.w.z. om voortdurend vooruit te gaan in onze geestelijke ontwikkeling, anders zullen we degenen die na ons komen belemmeren in hun geestelijke ontwikkeling. - De engelen van God die de ladder afdalen, zijn de gevorderde geesten van licht die de Heer naar beneden stuurt om degenen die opstijgen te helpen. Ook hier wordt uitgedrukt dat God ons niet alleen laat op de weg naar huis, maar ons zijn hulp aanbiedt. De manier om de kwaliteit van het Derde Zegel te bereiken is de leringen van de twee voorgaande in acht te nemen: alleen door het opofferen van de lagere hartstochten en door standvastig geloof kan God de vonk van de geest die in ons leeft tot een grote kracht maken.

Het Vierde Zegel:  De Wet

Het wordt gesymboliseerd door Mozes. God koos hem om het volk Israël te bevrijden uit de Egyptische slavernij en door hem gaf Hij het volk de Tien Geboden en vele instructies die Gods wil aan het volk bekend maakten. De Tien Geboden werden de basis van alle menselijke wetten en als ze trouw waren opgevolgd, zou de mensheid de goede weg zijn gegaan: die van ware aanbidding van God, rechtvaardigheid, orde en respect voor de naaste. Maar het negeren van de goddelijke wet, d.w.z. de ongehoorzaamheid van mensen aan Gods wil, heeft de mensheid aan de rand van de afgrond gebracht.

Het vijfde zegel: liefde

Het wordt vertegenwoordigd door Jezus. In Hem werd God mens uit liefde voor ons. Zijn leven was een perfect voorbeeld en Zijn onderwijs een enkele verheerlijking van de liefde, die haar hoogste vervulling vond toen Hij Zijn leven voor ons gaf. Daarom kon Hij Zijn leer samenvatten in de woorden: "Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt" (Johannes 13:34).

En inderdaad, de hele wet is vervat in dit nieuwe gebod van liefde. Als je het tot het laatste gevolg gehoorzaamt, zal dat het geestelijke koninkrijk van God op aarde brengen. Dit is al het geval in het hiernamaals, want liefde is de voorwaarde en het fundament van het geestelijke koninkrijk.

Het Zesde Zegel: Wijsheid

Het Zesde Zegel - als het voorspel en de voorbereidende fase van het Derde Tijdperk - wordt gesymboliseerd door Elia, de profeet en grote strijder in het Oude Testament die, na het voltooien van zijn missie, naar de hemel reisde in een "vurige wagen" (2 Koningen 2:1),

Deze figuurlijke voorstelling laat ons zien dat de geest van Elia de lichtvolle strijder van God is. Volgens het getuigenis van Jezus werd deze cherubijnse geest ook geïncarneerd in Johannes de Doper (Matth. 11, 7-14), die harten voorbereidde zodat Jezus zijn leer in hen kon plaatsen. Hij maakte ook de weg vrij voor de Heer in onze tijd bij Zijn geestelijke wederkomst en geeft als machtige engelvorst aan alle geesten en werelden het licht van de Heilige Geest, de Goddelijke Wijsheid, die vloeit uit het geopende Zesde Zegel of hoofdstuk van het Boek des Levens, waarvan de Heer Zelf de leringen en openbaringen bekendmaakte door uitverkoren instrumenten tot het jaar 1950. Maar de tijd van het Zesde Zegel eindigde daar niet. Het licht van het Zesde Zegel zal de mensheid blijven verlichten totdat zij de openbaringen van Christus in Zijn Wederkomst heeft herkend en zichzelf heeft vergeestelijkt. De bezoekingen die tegelijkertijd plaatsvinden zullen deze ontwikkeling ondersteunen, zodat de geesten de waarheid en wijsheid van God kunnen ontvangen. Op deze manier zal de mensheid worden voorbereid op het Zevende Zegel.

Het Zevende Zegel: Voltooiing

Met het Zevende Zegel wordt het werk van de verlossing voltooid, net zoals op de zevende dag - metaforisch gesproken - de schepping werd voltooid. De geest heeft de lange en pijnlijke weg afgelegd en is weer in de nauwste verbinding met zijn Vader van geest tot geest. De ongehoorzame zoon keert terug naar het huis van de Vader, hij heeft zichzelf en de wereld overwonnen. - Het symbool van het Zevende Zegel is de Hemelse Vader zelf, die het uiteindelijk bereikte doel zal zijn van deze moeilijke weg van ontwikkeling en zuivering van de geesten. Het Zevende Zegel is nog niet geopend. Dankzij hun geestelijke rijpheid kunnen sommige geesten nu zelfs een kleine voorbode krijgen van wat het Zevende Zegel zal brengen. Maar generaties zullen nog moeten komen en gaan voor heel Israël en voor de mensheid, vele jaren van beproevingen zullen nog moeten komen, vele tranen zullen nog harten moeten zuiveren totdat de grootste tijd voor iedereen is aangebroken: de tijd van voortdurende gemeenschap met de Vader.

III Het volk Israël

In de leer spreekt de Heer vaak over het "volk Israël", "Mijn volk" of eenvoudigweg "volk". Dit verwijst op geen enkele manier naar de Mexicaanse natie in wiens midden de bijeenkomsten plaatsvonden. Betekent het de staat Israël? - Nee - Om vergissingen te voorkomen wordt hier een korte uitleg gegeven over de oorsprong van de naam "Israël" en wie in de openbaringen wordt aangesproken met "het volk Israël". Degenen die bekend zijn met de Bijbel kennen het verhaal in het Oude Testament, volgens welke Jakob gedurende de nacht in een moeilijke situatie worstelde met een "man" totdat de dageraad aanbrak. "De man" kon hem niet overwinnen en zei uiteindelijk: "Je zult niet langer Jakob genoemd worden, maar Israël, want je hebt gestreden met God en met mensen en je bent gevallen." En God hernieuwde Zijn belofte aan Jakob: "Uw zaad zal worden als het stof der aarde, en u zult uitgespreid worden naar de avond, naar de morgen, naar middernacht en naar de middag; en door u en uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden" - Israël is een geestelijke naam en betekent "sterk". Het moest een sterke, geestelijke gemeenschap worden die de hele natie omvatte, een talrijke, sterke natie Israël. En God gaf het volk het Beloofde Land zodat ze daar in vrede konden leven en hun spirituele verbinding met Hem konden verdiepen. Maar in overeenstemming met het verbond dat met God was gesloten, was dit onder de voorwaarde dat zij de ware aanbidding van de ene God en de waarheid van Zijn leer aan alle volken op aarde zouden verkondigen, d.w.z. dat zij een priesterlijk volk zouden zijn.

Het Oude Testament geeft een levendig verslag van de ontwikkeling van het volk Israël door de eeuwen heen. Daarbinnen werd al snel een tweedeling zichtbaar: aan de ene kant de kleine groep die we Geestelijk Israël willen noemen, omdat die geestelijk contact met God onderhield en uit wier midden de wijze leiders van het volk en de grote profeten voortkwamen. Aan de andere kant de meerderheid, die we Materialistisch Israël willen noemen, omdat zij de goddelijke zegeningen van grote wijsheid, volharding en kracht uitsluitend gebruikten om macht en rijkdom te verwerven. Deze ongehoorzaamheid aan het verbond met God bracht het volk Israël vaak zware beproevingen, waar ze zelf schuld aan hadden, omdat hun rijkdom, macht en trots de naburige staten praktisch uitdaagden om oorlog tegen hen te voeren. In beproeving en nood riep het volk tot hun God, maar hun berouw duurde slechts tot ze hun vrijheid en rijkdom terugkregen.

Tijdens de vele beproevingen leefde de minderheid van geestelijk Israël onopgemerkt, maar vol geloof en hoop in de Messias. Daarom kon Hij in Jezus mens in hun midden worden om opnieuw de aandacht van Zijn volk te vestigen op Zijn geestelijke missie onder de volkeren en hen daarop voor te bereiden. Geestelijk Israël volgde Hem en was blij om Zijn woord te horen. De meerderheid, het materialistische Israël, trok zich nauwelijks iets van Hem aan en de officiële kerk wees Hem resoluut van de hand. Ze verwachtten een sterke man, een machtige strijder die de heerschappij van de Romeinen zou breken om een aards, glorieus en onoverwinnelijk Israël te vestigen. Maar de Messias was nederig en verklaarde: "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld." De teleurstelling was zo groot dat ze Hem als rebel en godslasteraar veroordeelden en lieten kruisigen. - Dit was een gebeurtenis van immense betekenis: de zichtbare scheiding tussen spiritueel en materialistisch Israël.

Geestelijk Israël verzamelde zich rond de apostelen, en de kleine groep kwam al snel tot het besef dat de apostel Petrus samenvatte in de woorden: "Nu weet ik de waarheid, dat God geen aanzien des persoons heeft, maar dat in elk volk wie Hem vreest en doet wat goed is, voor Hem aanvaardbaar is." - Dus niet alleen de Joden behoren tot Geestelijk Israël, maar ook diegenen uit alle religies en naties die de woorden van Christus geloven en ernaar handelen; want het is een geestelijke gemeenschap en daarom niet gebonden aan naties. Het materialistische Israël leed in zijn fanatieke pogingen om de Romeinse heerschappij van zich af te schudden een zware oorlogsnederlaag en na de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus hield het op een natie te zijn en werden de Joden over de hele wereld verstrooid. Een verschrikkelijk oordeel dat het materialistische Israël over zichzelf had afgeroepen door zijn ongehoorzaamheid aan de goddelijke wetten en zijn afwijzing van de Messias. De profetie van Jezus werd onverbiddelijk vervuld bij het zien van de prachtige tempel in Jeruzalem: "Waarlijk, ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere overblijven die niet zal worden gebroken." En verder: "Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt wie u gezonden worden; hoe vaak heb Ik uw kinderen willen verzamelen, zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, en gij waart niet gewillig! Zie, uw huis zal u verlaten worden." - In de eeuwen die volgden was het volk overal een onwelkome minderheid, die leed onder onderdrukking, vernedering en ontbering. Maar nu, bijna 2000 jaar na deze verschrikkelijke gebeurtenissen en de daaruit voortvloeiende zichtbare scheiding tussen geestelijk en materialistisch Israël, vindt er opnieuw een verandering van ongekende betekenis plaats. Geestelijk Israël, dat als nauwelijks erkende minderheid onder de volken op aarde een zwakke, minder invloedrijke groep was, wordt wakker geschud en bijeengebracht. In Zijn geestelijke terugkeer spreekt Christus tot "Israël naar de geest". Hij verenigt nu alle "verstrooide stammen van Israël" om Zijn geest toe te rusten en ten strijde te zenden totdat het de verlossing en vergeestelijking van het menselijk ras heeft bereikt. De leringen hiervoor zijn de nieuwe openbaringen van Christus, die verzameld zijn in de 12 delen van het "Boek van het Ware Leven". Aan de andere kant hebben we het materialistische Israël. Haar pelgrimstocht is lang en pijnlijk geweest sinds ze Degene die haar Zijn koninkrijk aanbood als nieuwe erfenis, uit haar boezem verdreef. Maar de tijden van de zwaarste onderdrukking zijn voorbij; het is rijk geworden en met geld oefent het grote invloed uit. Het is sterk en trots geworden, en de nationalistische tak heeft zich opnieuw als natie gevestigd, de oude religieuze tradities zijn ontwaakt. Het gelooft dat het de wetten van Jehova en Mozes vervult, maar in werkelijkheid aanbidt het nog steeds het gouden kalf. Het is ver verwijderd van het realiseren en uitvoeren van zijn spirituele missie. Dit moet niet worden opgevat als een eenzijdige beschuldiging aan het adres van de Joden of de Israëlitische natie; alle volken op aarde - met de mogelijke uitzondering van kleine minderheden - zijn gematerialiseerd en "dansen rond het gouden kalf". - Als materialistisch Israël specifiek wordt genoemd in deze uitleg, dan is dat omdat dit traktaat gaat over spiritueel en materialistisch Israël en stelt dat het laatste zijn goddelijk toegewezen taak om het priesterlijke volk te zijn onder de volkeren van de aarde - nog - niet vervult.

Onwillekeurig vragen we ons af: wat gaat er nu gebeuren? - We moeten niet vergeten dat God grote beloften heeft gedaan aan het volk Israël en dat Hij die nooit zal breken. Maar we moeten ons er ook van bewust zijn dat de beloften van zegen die God aan Jakob deed over zijn zaad, betrekking hebben op de geest, net zoals de latere naam van Jakob, Israël, een geestelijke naam is. Het is een vergissing om te geloven dat de beloften betrekking hebben op het materiële, d.w.z. op de stam of de huidige staat Israël. Als dit het geval zou zijn, dan zouden er nog steeds profeten en boodschappers van God in opstaan. - Maar de tijd zal komen dat het nog materialistische Israël zich zal verenigen met het geestelijke Israël en beiden weer een eenheid zullen vormen, het ene volk Israël. Maar wanneer zal dit gebeuren? - Wanneer het materialistische Israël afstand doet van geld, macht en trots en de nieuwe openbaringen van de Heer erkent - wat waarschijnlijk alleen mogelijk zal zijn na nog een zeer zware bezoeking - en met tranen van pijn uitroept: Jezus was de Messias en Christus is ook voor ons "de weg, de waarheid en het leven".