Hoofdstuk 10 - Wanneer de tijd is verstreken

11/04/2024

Profetische Voorspellingen

1 Uw Vader heeft alles voorbereid zodat 'Het Woord' van God onder de mensen zou wonen en hen de weg van hun genoegdoening zou tonen door de sublieme voorbeelden van zijn liefde.

2 Hij inspireerde eerst de profeten die de vorm moesten aankondigen waarin de Messias geboren zou worden, wat zijn werk, lijden en dood als mens zou zijn, zodat wanneer Christus op aarde verscheen, degene die de profetieën kende Hem onmiddellijk zou kennen.

Drie eeuwen voor mijn aanwezigheid in Jezus zei de profeet Jesaja: "Daarom zal de Heer u dit teken geven: zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en hij zal Imanuël worden genoemd.

(Dit betekent: God met ons).

3 Met deze profetie kondigde hij onder andere mijn komst aan.

4 Vele eeuwen voor mijn aankomst zong David in psalmen vol pijn en profetische betekenis over het lijden van de Messias tijdens de kruisiging. In die Psalmen spreekt hij over een van mijn zeven woorden aan het kruis, wat duidt op de minachting waarmee de menigte Mij naar de kruisiging zou leiden, de uitingen van spot van het volk als ze Mij horen zeggen dat in Mij de Vader is; de overgave die mijn lichaam zou voelen tegenover de menselijke ondankbaarheid, alle kwellingen waaraan Ik zou worden onderworpen en zelfs de manier waarop ze het lot over mijn gewaad zouden werpen.

5 Elk van mijn profeten kondigde mijn komst aan, bereidde de wegen voor en gaf exacte tekenen, zodat als de dag zou komen niemand zich zou vergissen. (40, 1-5)

De verwachting van de Messias in het Joodse volk

6 De wereld was in de huidige tijd niet klaar om Mij te verwachten zoals het volk van Israël Mij verwachtte in die "Tweede Tijdperk". Mijn grote profeten hadden een Messias aangekondigd, een Verlosser, de Zoon van God, die de onderdrukten zou komen bevrijden en de wereld zou verlichten door het licht van het "Woord". Hoe meer het volk leed, hoe meer het verlangde naar de komst van de Beloofde; hoe meer het dronk van de beker van vernedering en onderdrukking, hoe meer het verlangde naar de aanwezigheid van de Messias, en overal zocht men naar aanwijzingen en tekenen die zouden spreken over de nabijheid van de komst van hun Verlosser.

7 Van generatie op generatie, en van ouders op kinderen, werd de Goddelijke Belofte doorgegeven, die het uitverkoren volk van de Heer lang wakker en biddend hield.

8 Eindelijk kwam Ik naar mijn volk, maar niet iedereen kon Mij herkennen, hoewel iedereen Mij verwachtte: sommigen deden het op een spirituele manier en anderen op een materialistische manier.

9 Maar ik was tevreden met de oprechtheid en de liefde van hen die mijn aanwezigheid voelden en het koninkrijk der hemelen zagen in het licht van mijn woord, en die in mijn manifestatie geloofden. Ik was tevreden met hen die Mij trouw volgden en in Mij hun geestelijke Verlosser zagen, omdat zij het waren die mijn waarheid getuigden nadat Ik uit deze wereld was vertrokken.

10 Hoewel mijn boodschap voor alle volkeren van de aarde was, ging mijn roeping naar het hart van het uitverkoren volk, opdat zij de spreekbuis van mijn woord zouden zijn. Toch hebben niet alleen de mensen mijn aanwezigheid gevoeld, maar ook in andere naties hebben de mensen de tekenen van mijn komst kunnen ontdekken en de tijd van mijn aanwezigheid op aarde kunnen voorspellen. (315, 17 - 19)

11 In elke tijd en in elke goddelijke openbaring verschijnt Elia onder de mensen.

12 De Messias was nog niet zo lang op aarde gekomen, toen hij als mens geboren zou worden, en al de geest van de profeet was geïncarneerd in Johannes, die later de Doper werd genoemd, om de nabijheid van het koninkrijk der hemelen aan te kondigen, die de aanwezigheid van het 'Woord' onder de mensen zou zijn. (31, 61-62)

Maria, de moeder van Jezus

13 Al in de "Eerste Dagen" begonnen de patriarchen en profeten te spreken over de komst van de Messias. Maar de Messias kwam niet alleen in de geest - hij kwam om geboren te worden uit een vrouw, om een man te worden, om een lichaam te ontvangen van een vrouw.

14 De moederlijke Geest van God moest ook man worden, om vrouw te worden, als een bloem van zuiverheid, opdat de geur van het 'Woord' van God, dat Jezus was, uit haar keel zou komen. (360,26)

15 In Nazareth leefde een bloem van zuiverheid en tederheid, een geëngageerde maagd genaamd Maria, die slechts degene was die door de profeet Jesaja werd aangekondigd, omdat uit haar schoot de vrucht van het ware leven zou voortkomen.

16 Tot haar kwam de Geestelijke Boodschapper van de Heer om de zending die ze naar de aarde had gebracht aan te kondigen en te zeggen: 'Wees gegroet, Allerheiligste, de Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen.

17 Het uur was gekomen dat het Goddelijk Mysterie moest worden geopenbaard en alles wat gezegd was over de aanwezigheid van de Messias, de Verlosser, de Verlosser, moest nu onmiddellijk in vervulling gaan. Maar hoe weinig harten waren er die mijn aanwezigheid voelden, hoe weinig geestwezens bereid waren om het koninkrijk van de hemel in het licht van mijn waarheid te erkennen. (40,6-7)

De aanbidding van het kindje Jezus

18 De mensheid herdenkt vandaag de dag dat enkele wijzen uit het oosten naar de kribbe van Bethlehem kwamen om het Goddelijk Kind te aanbidden. Vandaag vragen sommige harten me: "Heer, is het waar dat die machtige en wijze Heren zich voor U hebben gebogen en Uw Goddelijkheid hebben erkend?

19 Ja, mijn kinderen, het was de wetenschap, de macht en de rijkdom, die voor mijn aanwezigheid neerknielde

20 Ook waren er de herders, hun vrouwen en hun kinderen, met hun bescheiden, gezonde en eenvoudige gaven, waarmee ze de Verlosser van de wereld ontvingen en begroetten, en Maria ook, de belichaming van de hemelse tederheid. Ze stonden voor nederigheid, onschuld en eenvoud. Maar zij die in hun perkament de profetieën en beloftes die over de Messias spraken in hun perkamentrollen hadden opgenomen, waren vastbeslapen zonder zelfs maar te vermoeden wie er geboren was. (146,9 - 11)

De liefdesband tussen Jezus en Maria

21 Jezus bracht zijn kindertijd en jeugd door aan Maria's zijde, en aan haar schoot en aan haar zijde genoot Hij van moederliefde. De Goddelijke Tederheid liet de vrouw de eerste levensjaren van de Verlosser in de wereld zoeten, want toen het uur gekomen was, moest hij zo'n grote bitterheid drinken.

22 Hoe is het mogelijk dat iemand kan denken dat Maria, in wiens schoot het lichaam van Jezus werd gevormd en aan wiens zijde de Meester leefde, in geestelijke verheffing, in zuiverheid en heiligheid kon ontbreken?

23 Wie Mij liefheeft moet eerst alles wat van Mij is liefhebben - alles wat Ik liefheb. (39,52-54)

Jezus' kennis en wijsheid

24 Mensen zeggen in hun boeken dat Jezus bij de Essenen was om zijn kennis te verkrijgen. Maar hij die alle dingen wist en leefde voordat de werelden ontstonden, had niets te leren van de mensen. Het goddelijke kon niets leren van de mens. Waar ik ook verbleef, het was toevallig om les te geven. Kan er iemand op aarde zijn die wijzer is dan God? Christus kwam van de Vader om de Goddelijke Wijsheid naar de mens te brengen. Heeft je Meester je daar niet het bewijs van gegeven toen hij op twaalfjarige leeftijd theologen, filosofen en leraren van het recht van die tijd verbaasde?

25 Sommigen hebben aan Jezus de zwakheden van alle mensen toegeschreven, en hebben er genoegen in om het vuil dat zij in hun hart hebben, naar die man te werpen die goddelijk en zonder smet is. Deze kennen mij niet.

26 Als alle natuurwonderen die u overweegt niets anders zijn dan de materiële belichaming van de goddelijke gedachten - denkt u dan niet dat het lichaam van Christus de materialisatie was van een sublieme gedachte over de liefde van uw Vader? Daarom hield Christus alleen van je met de geest, niet met het vlees. Mijn waarheid kan nooit vervormd worden omdat het een absoluut licht en onbeperkte kracht bevat. (146,35 - 36)

27 Ik gaf je in de "tweede keer" een voorbeeld van hoe je moet wachten op het juiste uur om de taak die je naar de aarde bracht te voltooien.

28 Ik wachtte tot mijn lichaam - dat Jezus, die de mensen voor hun ogen hadden - zijn beste leeftijd zou bereiken om door Hem de Goddelijke Missie te vervullen om jullie te leren liefhebben.

29 Toen dat lichaam - het hart en de geest - zijn volle ontwikkeling had bereikt, sprak mijn Geest door zijn lippen, mijn wijsheid overspoelde zijn geest, mijn liefde vestigde zich in zijn hart, en de harmonie tussen dat lichaam en het Goddelijk Licht dat hem verlichtte was zo volmaakt dat ik vaak tegen de menigte zei: "Wie de Zoon kent, kent de Vader"; wie de Zoon kent, kent de Vader".

30 Christus maakte gebruik van de waarheid in God om de mensen te onderwijzen. Hij heeft het niet van de wereld afgenomen. Noch van de Grieken, Chaldeeërs, Essenen of Feniciërs, noch van iemand anders. Ze wisten nog niet de weg naar het koninkrijk van de hemel, en ik leerde wat er op aarde onbekend was.

31 Jezus had zijn kindertijd en jeugd gewijd aan actieve liefdadigheid en gebed, totdat het uur kwam om het koninkrijk van de hemel, de wet van liefde en gerechtigheid, de leer van het licht en het leven te verkondigen.

32 Zoek de betekenis van mijn toen verkondigde woord en vertel me of het van enige menselijke leer of enige op dat moment bekende wetenschap had kunnen komen.

33 Ik zeg u, als ik werkelijk gebruik had gemaakt van de eruditie van die mannen, zou ik mijn discipelen onder hen hebben gezocht en niet onder de ongeschoolde en onwetende mannen van wie Ik mijn apostellichaam heb gevormd. (169,62 -68)

Het gebrek aan inzicht in de menselijke omgeving in Nazareth

34 Ik moest naar de boezem van een volk als Egypte, omdat de mensen aan wie ik was gekomen me geen onderdak konden geven. Maar dit was niet de enige pijn die mijn hart moest lijden.

35 Toen ik terugkwam uit Egypte en daarna in Nazareth woonde, werd ik voortdurend bespot en gekwetst door uitingen van ongeloof en wrok.

36 Ik deed daar wonderen en toonde mijn liefdadigheid en mijn kracht - en werd verkeerd begrepen. Niet één van hen die mijn leven en mijn werk van dichtbij kende, geloofde in mij.

37 Dus toen het uur van de prediking was gekomen, moest ik bij het verlaten van Nazareth zeggen: "Voorwaar, ik zeg u, geen enkele profeet vindt geloof in zijn vaderland". Hij moet het laten, zodat zijn woord gehoord kan worden. (299, 70 - 72)