Hoofdstuk 18 - Werken van Barmhartigheid en centraal belang van de liefde

11/04/2024

De zegen met terugwerkende kracht van goede werken

1 Observeer alle soorten van menselijke ellende, van pijn, van nood, en laat je hart meer en meer medeleven krijgen bij het zien van de pijn die je overal om je heen hebt.

2 Als je in het binnenste van je wezen een grootmoedige en nobele drang voelt om goed te doen, laat dan deze impuls het overnemen en zich manifesteren. Het is de geest die zijn boodschap overbrengt omdat hij zijn lichaam (ziel) bereidwillig en klaar heeft gevonden. (334, 3 - 4)

3 Wees voorzichtig dat liefdevolle activiteit op de eerste plaats komt onder je aspiraties, en heb nooit spijt dat je liefdadig bent geweest; want door deze deugd zul je de grootste voldoening en het grootste geluk van je bestaan hebben, en tegelijkertijd zal je alle wijsheid, kracht en verheffing bereiken waar elke nobele geest naar verlangt.

4 Door barmhartigheid jegens je medemensen zul je je geest zuiveren en zo zul je oude schulden betalen. U zult uw menselijk leven veredelen en uw geestelijk leven vergroten.

5 Als je dan eenmaal de poort bereikt, waar jullie allemaal eens zullen kloppen, zal je geluk heel groot zijn omdat je de roep van welkom zult horen die de geestelijke wereld je zal aanbieden, die je zal zegenen en je zal oproepen tot het werk van vernieuwing en vergeestelijking. (308,55 - 56)

6 Ik zeg u: Gezegend zijn degenen van mijn werkers die in staat zijn om in hun hart het lijden te voelen van degenen die hun vrijheid of gezondheid hebben verloren, en die hen bezoeken en troosten Want op een dag zullen ze elkaar weer ontmoeten - of het nu in dit leven is of in een ander - en je weet niet of ze dan niet meer gezondheid, meer vrijheid en meer licht zullen hebben dan degenen die hen de boodschap van liefde hebben gebracht in een gevangenis of een ziekenhuis. Dan zullen ze hun dankbaarheid tonen en hun hand uitsteken naar degene die hen op een ander moment de hand heeft gegeven.

7 Dat moment waarop je Mijn Woord dicht bij hun hart bracht - dat moment waarop je je hand over hun voorhoofd streelde en hen aan Mij deed denken en voelen, zal nooit uit hun gedachten worden gewist, net zoals in hun gedachten je gezicht en je broederlijke stem zal worden vergeten, en daarom zullen ze je herkennen waar je ook bent. (149, 54 - 55)

8 Zoals de wind en de zon u strelen, zo zult gij, mijn volk, uw naaste strelen. Dit is het moment waarop de behoeftigen en de gedupeerden in overvloed aanwezig zijn. Begrijp dat hij die je om een gunst vraagt je de genade verleent om nuttig te zijn voor anderen en om te werken voor je redding. Hij geeft je de kans om barmhartig te zijn en daardoor te worden zoals je Vader. Want de mens is geboren om het zaad van goedheid te zaaien in de hele wereld. Begrijp dan, dat degene die je vraagt je een gunst doet. (27, 62)

Echte en valse liefdadigheid

9 O discipelen, uw hoogste taak zal het werk van de liefde zijn! Vaak doe je het in het geheim zonder op te scheppen, zonder de linkerhand te laten weten wat de rechterhand heeft gedaan. Maar er zullen momenten zijn waarop je liefdevolle activiteit gezien zal worden door je medemensen om hen te leren om deel te nemen.

10 Maak je geen zorgen over de lonen. Ik ben de Vader die de werken van zijn kinderen met gerechtigheid beloont, zonder een enkele te vergeten.

11 Ik heb je gezegd dat als je een glas water met ware liefde geeft, het niet onbeloond zal blijven.

12 Gezegend zijn zij die tot Mij zeggen, wanneer zij tot Mij komen: "Heer, als beloning voor mijn werken verwacht Ik niets; voor mij is het genoeg om een kind te zijn en te weten dat Ik Uw kind ben, en al is mijn geest gevuld met geluk (4, 78 - 81)

13 Maak geen egoïstische verlangens door alleen te denken aan je vergeestelijking en je beloning; want je teleurstelling zal zeer pijnlijk zijn als je geestelijk verenigd bent, want je zult ontdekken dat je niet echt een beloning hebt verdiend.

14 Zodat u beter begrijpt wat ik u ga vertellen, geef ik u het volgende voorbeeld: er zijn en zijn altijd mannen en vrouwen geweest die het op zich namen om liefdadigheidswerk te doen onder hun medemensen, en toch konden ze mij, toen ze naar mij toe kwamen, geen enkele verdienste tonen voor hun geestelijk geluk. Wat was de reden hiervoor? Kun je je voorstellen dat ze het slachtoffer waren van een onrechtvaardigheid van hun vader? Het antwoord is simpel, discipelen: ze konden geen goed voor zichzelf oogsten omdat hun werken niet oprecht waren. Want als ze hun hand uitstrekten om te geven, deden ze dat nooit uit een waarachtig gevoel van barmhartigheid jegens hem die lijdt, maar door aan zichzelf te denken, aan hun redding, aan hun beloning. Sommigen werden gemotiveerd door eigenbelang, anderen door ijdelheid, en dit is geen echte genade, want het werd niet gevoeld of onbaatzuchtig. Ik zeg u dat hij die geen oprechtheid en liefde in zich heeft, de waarheid niet zaait en geen beloning verdient.

15 Schijnbare liefdadigheid kan je op aarde enkele bevredigingen geven die voortkomen uit de bewondering die je opwekt en de vleierij die je ontvangt; maar het schijnbare komt niet in mijn koninkrijk binnen, daar reikt alleen het ware. Daar gaan jullie allemaal heen zonder ook maar de minste smet of oneerlijkheid te kunnen verbergen. Want voordat je voor God kunt verschijnen, zul je de galamantels, kronen, insignes, titels en alles wat de wereld toebehoort, terzijde hebben gelegd om voor de hoogste rechter te verschijnen als eenvoudige geesteswezens, die voor de Schepper verantwoording afleggen over de hun toevertrouwde taak. (75, 22 - 24)

16 Wie uit liefde nuttig wil zijn voor zijn naaste, wijdt zich aan het goede op een van de vele manieren die het leven biedt. Hij weet dat hij een mens is die klaar moet zijn om door de Goddelijke Wil te worden gebruikt voor zeer hoge doeleinden. Ik wil dat u, o discipelen, kennis opdoet, zodat u hen die de weg naar de hemelvaart zijn kwijtgeraakt, van hun fouten kunt bevrijden.

17 Ware liefde - dat wat verder gaat dan de menselijke gevoelens van het hart is de vrucht van de wijsheid. zie hoe ik in mijn woorden wijsheid zaai in je verbeelding en daarna wacht ik op de vrucht van je liefde...

18 Er zijn vele manieren om goed te doen, vele manieren om te troosten en te dienen Het zijn allemaal uitingen van liefde, die één is - liefde, die wijsheid van de geest is.

19 Sommigen lopen misschien in de weg van de wetenschap, sommigen in de weg van de geest, sommigen op gevoel, maar de totaliteit van alles zal resulteren in geestelijke harmonie. (282, 23 - 26)

Spirituele en materiële liefdesactiviteit

20 Als u materieel arm bent en daarom uw buurman niet kunt helpen, wees dan niet bedroefd. bidden en ik zal licht laten schijnen waar niets en vrede te verwachten is.

21 Ware liefdadigheid, waaruit mededogen geboren wordt, is het beste geschenk dat je aan mensen in nood kunt geven. als je geen liefde voelt voor je buurman als je een muntje, een brood of een glas water geeft - voorwaar, ik zeg je, dan heb je niets gegeven, het zou beter voor je zijn om geen afstand te doen van wat je geeft

22 Wanneer zult gij, o mensen, de kracht van de liefde kennen? Tot op de dag van vandaag heb je nog nooit gebruik gemaakt van die kracht die de oorsprong van het leven is. (306, 32 - 33)

23 Zie geen vijanden, maar broeders in allen die om je heen zijn. Eis straf voor niemand; wees mild dat je een voorbeeld van vergeving mag geven en dat er geen wroeging in je geest mag ontstaan. Sluit je lippen en laat me je zaak beoordelen.

24 Genees de zieken, geef het verstand terug aan de verwarde. Verdrijf de geesten die de geest vertroebelen, en zorg ervoor dat ze allebei het licht terugkrijgen dat ze hebben verloren. (33, 58 - 59)

25 Discipelen: Dat principe dat ik je in het "Tweede Tijdperk" heb geleerd: elkaar liefhebben is van toepassing op alle handelingen van je leven.

26 Sommige mensen zeggen tegen mij: "Meester, hoe kan ik mijn buren liefhebben als ik een onbeduidend wezen ben wiens leven gevuld is met lichamelijke arbeid?

27 Tegen deze mijn kinderen zeg ik: zelfs in dit fysieke werk, dat van geen belang lijkt te zijn, kun je je naaste liefhebben als je je werk doet met het verlangen om je medemensen te dienen.

28 Stel je voor hoe mooi je leven zou zijn als iedere man zou werken met de gedachte goed te doen en zijn kleine inspanning te verenigen met die van anderen. Voorwaar, ik zeg je, dan zou er geen ellende meer zijn... Maar de waarheid is dat iedereen voor zichzelf werkt, aan zichzelf denkt en hoogstens aan zichzelf.

29 Gij allen moet weten, dat geen mens genoeg kan zijn voor zichzelf, en dat hij anderen nodig heeft. Jullie moeten allemaal weten dat jullie diep gebonden zijn aan een universele missie, die jullie samen moeten uitvoeren - maar niet verenigd door aardse verplichtingen, maar door houding, door inspiratie en idealen, in één woord: door liefde voor elkaar. Het fruit zal dan voor het welzijn van iedereen zijn. (334, 35 - 37)

30 Ik zeg u discipelen in mijn liefdeswet, dat als u geen volmaakte werken kunt doen zoals ik in Jezus heb gedaan, doe dan tenminste moeite in uw leven om bij hen in de buurt te komen. Het is voor mij voldoende om een beetje goede wil te zien om Mij te evenaren en een beetje liefde voor jullie naaste en Ik zal bij jullie zijn en Mijn genade en Mijn kracht op jullie manier openbaren.

31 Je zult nooit alleen zijn in het gevecht. omdat ik je niet alleen laat als je gebukt gaat onder de last van je zonden - denk je dat ik je verlaat als je onder het gewicht van het kruis van deze Missie van Liefde gaat? (103, 28 - 29)

De uitgebreide betekenis van liefde

32 Te allen tijde heeft mijn leer u duidelijk gemaakt, dat hun meest wezen de liefde is.

33 Liefde is de essentie van God. Uit deze kracht putten alle wezens om te leven; daaruit ontstond het leven en de hele schepping. De liefde is de bron en het doel in het lot van alles wat door de Vader is geschapen.

34 In het aangezicht van die kracht die beweegt, verlicht en aan alles leven geeft, verdwijnt de dood, gaat de zonde weg, gaan de hartstochten weg, worden de onzuiverheden weggespoeld, en wordt alles wat onvolmaakt is, volmaakt gemaakt. (295, 32)

35 Ik heb je mijn wezen en de reden voor het jouwe duidelijk gemaakt... Ik heb u geopenbaard dat het vuur dat leven geeft en alles bezielt, liefde is. Het is de oorsprong waaruit alle vormen van leven zijn voortgekomen.

36 Zie: je bent geboren uit liefde, je bestaat uit liefde, je vindt vergeving uit liefde, en je zult in de eeuwigheid uit liefde zijn. (135, 19 - 20)

37 De liefde is de oorsprong en de reden van je bestaan, o mensen. Hoe kon je leven zonder deze gave? geloof me, er zijn velen die de dood in zich dragen en anderen die ziek zijn omdat ze niemand liefhebben... De genezende balsem die velen heeft gered is liefde geweest, en de Goddelijke gave die het ware leven, dat verlost en verheft, is ook liefde. (166, 41)

38 Liefde! Wie niet liefheeft, draagt een diepe droefheid in zich: niet te bezitten, niet de mooiste en hoogste dingen in het leven te voelen.

39 Dit is wat Christus je geleerd heeft met zijn leven en met zijn dood en wat Hij je heeft nagelaten in zijn Goddelijke Woorden, samengevat in de zin: "Heb elkaar lief met die liefde die ik je heb gegeven".

40 De dag zal komen dat zij die niet bemind hebben, zich zullen bevrijden van hun bitterheid en vooroordelen, bij Mij zullen komen en rusten, waar zij zullen terugkeren tot het leven met het horen van Mijn liefdevolle Woord van oneindige tederheid.

41 Voorwaar, ik zeg u, in de liefde ligt mijn kracht, mijn wijsheid en mijn waarheid het is als een onmetelijke ladder van treden, die zich in verschillende vormen manifesteert van de lagere mensen tot de hoogste geesten die de volmaaktheid hebben bereikt.

42 Liefde, al staat het je in de weg, maar liefde altijd. Haat niet, want haat laat een dodelijk spoor achter, terwijl men zich uit liefde vergeeft en elke wrok wordt gedoofd. (224,34 - 36)

43 Ik zeg het je: Wie zijn liefde niet in de hoogste vorm en met absolute oprechtheid onthult, houdt niet van. Hij zal geen echte kennis hebben en weinig bezitten. Maar wie met al zijn geest en alle krachten die hem gegeven zijn liefheeft, zal het licht van de wijsheid in zich dragen en zal voelen dat hij in werkelijkheid de eigenaar is van alles wat hem omringt, want wat de Vader bezit is ook het eigendom van zijn kinderen. (168, 11)

44 De liefde zal je de wijsheid geven om de waarheid te begrijpen die anderen tevergeefs zoeken op de hobbelige wegen van de wetenschap.

45 Laat de Meester je leiden in alle daden, woorden en gedachten. Bereid je voor op zijn vriendelijke en liefdevolle voorbeeld, dan zul je de Goddelijke Liefde onthullen. Op deze manier zul je je dicht bij God voelen omdat je in harmonie met Hem bent.

46 Als je liefde hebt, zul je in staat zijn om zachtaardig te zijn, zoals Jezus dat was. (21, 10 - 12)

47 Wie liefheeft, begrijpt, wie leert, heeft wil, wie wil heeft, kan veel dingen doen. Ik zeg u, wie niet met alle kracht van zijn geest liefheeft, zal noch geestelijke verheffing, noch wijsheid hebben, noch grote werken doen. (24, 41)

48 Laat je hart niet verbeeld worden, want het symboliseert het vuur van de eeuwigheid van hem van wie alle dingen zijn voortgekomen, en waar alle dingen zijn opgewekt.

49 De geest gebruikt het hart om door middel van het lichaam lief te hebben. Als je alleen door de wet van de materie liefhebt, zal je liefde van voorbijgaande aard zijn omdat ze beperkt is. Maar als je geestelijk liefhebt, is dat gevoel als dat van de Vader, die eeuwig, volmaakt en onveranderlijk is.

50 Alle leven en alle geschapen dingen zijn gerelateerd aan de Geest, omdat hij het eeuwige leven heeft. Beperkt u zich niet, houdt van Mij en houdt van uzelf, want u bezit die God-vonk van "zijn" die geen grenzen kent in het liefhebben, dat is God zelf. (180, 24 - 26)

51 Klimmen op het pad dat je naar de top van de berg leidt, en met elke stap die je neemt zul je mijn leer beter begrijpen en steeds volmaakter worden in de interpretatie van de Goddelijke Boodschap

52 Wat is de taal van de geest? het is liefde. Liefde is de universele taal van alle geesten. Zie je niet dat menselijke liefde ook spreekt? Vaak heeft het geen woorden nodig, het spreekt beter door daden, door gedachten. Als de menselijke liefde zich al op deze manier uitdrukt, hoe zal de taal ervan dan pas zijn als jullie je in mijn wetten vervolmaken? (316, 59 - 60)

53 Als je denkt aan het feit dat ik wijsheid ben - die wijsheid komt voort uit liefde als je mij als rechter erkent - dat de jurisdictie gebaseerd is op liefde... als je me als machtig beschouwt - mijn kracht is gebaseerd op liefde... Als je weet dat ik eeuwig ben - mijn eeuwigheid komt voort uit liefde, want dit is het leven en het leven maakt de geest onsterfelijk.

54 Liefde is licht, is leven en kennis. en dit zaad dat ik jullie sinds het begin der tijden heb gegeven - het enige dat ik als een perfecte boer heb gezaaid op de velden die jullie harten zijn (222. 23)

De hoge kracht van de liefde

55 O mannen en vrouwen van de wereld, jullie die in jullie wetenschappen het enige vergeten zijn wat jullie wijs en gelukkig kan maken: jullie zijn de liefde vergeten die alle dingen inspireert - de liefde die alle dingen kan doen en alle dingen kan veranderen! Je leeft temidden van pijn en duisternis, want door de liefde die ik je leer niet te beoefenen, veroorzaak je je lichamelijk of geestelijk lijden.

56 Om mijn boodschappen te ontdekken en te begrijpen, moet je eerst vriendelijk en zachtmoedig zijn vanuit je hart - deugden die in elke geest aanwezig zijn vanaf het moment van de schepping; maar om het ware, hoge gevoel van liefde te voelen, moet je spiritueel zijn door je goede gevoelens te cultiveren; maar je hebt alles in het leven gewild behalve spirituele liefde (16,31 - 32)

57 In alle tijden hebben jullie leiders gehad die jullie de kracht van de liefde hebben geleerd. Zij waren uw meer gevorderde broeders, met een grotere kennis van mijn wet en een grotere zuiverheid in hun werken. Ze gaven je een voorbeeld van kracht, liefde en nederigheid toen ze hun leven van aberraties en zonden inruilden voor een bestaan gewijd aan goedheid, opoffering en actieve liefdadigheid.

58 Van kindsbeen tot ouderdom heb je duidelijke voorbeelden van alles wat met liefde kan worden bereikt en van het lijden dat wordt veroorzaakt door het gebrek aan liefdadigheid; maar je hebt niet kunnen leren van de leerstellingen en voorbeelden die het dagelijks leven je geeft.

59 Heb je ooit geobserveerd hoe zelfs de roofdieren zachtjes reageren op een oproep tot liefde? Op dezelfde manier kunnen de elementen, de krachten van de natuur, reageren - alles wat bestaat in de materiële en spirituele wereld.

60 Dit is waarom ik je vertel om alles te zegenen met liefde, in de naam van de Vader en Schepper van het universum

61 Zegening betekent verzadiging. Zegen is het goede te voelen, het te zeggen en door te geven. Zegening is om alles wat je omringt te doordrenken met gedachten van liefde. (14, 56 – 60)

62 Voorwaar, ik zeg je, liefde is de onveranderlijke kracht die het universum beweegt... Liefde is de oorsprong en de betekenis van het leven.

63 Ik begin nu een tijd van geestelijke opstanding voor iedereen - een tijd waarin ik dat gezegende zaad van liefde zal doen bloeien dat ik vanaf het hoogtepunt van een kruis over de wereld heb uitgestort, en waarin ik u aankondig dat als de mensen elkaar liefhebben zoals ik u heb geleerd, de "dood" zou worden geëlimineerd en in plaats daarvan het leven over de mensen zou heersen en zich in al hun werken zou openbaren. (282,13-14)