Hoofdstuk 2 - Het begin van het derde Tijdperk

11/04/2024

De eerste Aankondiging

1 Dit is een gedenkdag: op een datum als vandaag wijdde ik mijn eerste stemmen in om via hen mijn nieuwe instructies en mijn nieuwe openbaringen aan te kondigen. De Geest van Elia scheen door Roque Rojas om je te herinneren aan de Weg die de Wet van God is.

- De naam van deze eerste stemdrager wordt uitgesproken als "Roke Rochas".

2 Het moment was plechtig, de geest van de aanwezigen beefde van angst en verrukking, zoals het hart van Israël beefde op de berg Sinaï toen de wet werd afgekondigd; zoals de discipelen beefden toen ze de transfiguratie van Jezus op de berg Tabor zagen, toen Mozes en Elia geestelijk aan de rechterkant en aan de linkerkant van de meester verschenen.

3 Dat 1 september 1866 de geboorte van een nieuw tijdperk was, het begin van een nieuwe dag: het "Derde Tijdperk" dat voor de mensheid is aangebroken.

4 Vanaf die tijd zijn vele profetieën en vele beloften die God de mensen al duizenden jaren lang heeft gedaan, onophoudelijk in vervulling gegaan. Ze zijn vervuld met jullie, jullie mannen en vrouwen die in deze tijd de wereld bewonen. Wie van jullie moet op aarde zijn geweest toen die profetieën werden uitgesproken en die beloften werden gedaan? Ik weet het alleen; maar het belangrijkste is dat u weet dat ik het u heb beloofd en dat ik het nu in vervulling laat gaan.

5 Kent u die "wolk" waarop mijn discipelen Mij zagen opstijgen toen Ik Mij voor het laatst aan hen bekend maakte? want eerlijk gezegd staat er dat ik terug zou komen "in de wolken" en ik heb het volbracht Op 1 september 1866 kwam Mijn Geest op de symbolische wolk om u voor te bereiden op de nieuwe leer. Daarna, in 1884, begon ik je mijn onderwijs te geven.

6 Ik ben niet als mens gekomen, maar geestelijk, beperkt in een lichtstraal, om het op een menselijke geest te laten rusten. dit is het middel dat Mijn Wil gekozen heeft om op dit moment tot u te spreken en Ik zal u de eer geven voor het geloof dat u in dit Woord heeft.

7 Want het is niet Mozes die u door de woestijn naar het Beloofde Land leidt, noch Christus als mens, die u zijn woord van leven laat horen als een weg naar verlossing en vrijheid. Nu is het de menselijke stem van deze wezens die je oren bereikt en het is noodzakelijk om te spiritualiseren om de Goddelijke Essentie waarin ik aanwezig ben te ontdekken. Daarom zeg ik u dat het verdienstelijk is dat u in dit Woord gelooft, want het wordt gegeven door onvolmaakte wezens. (236,46 - 50)

8 In 1866 werd de eerste kerk van spiritualisten, discipelen van dit werk, opgericht. Onder het licht van mijn Geest en onderwezen door Elia, begonnen die eerste discipelen de stralen te ontvangen van de boodschap die u nu, aan het einde ervan, in overvloed ontvangt. (255,10)

Berichten en referenties over de hele wereld

9 Elia, die als eerste moest komen om de weg van de Heer te bereiden, maakte zich in 1866 voor het eerst bekend door het menselijk verstand. Gaat u niet een beetje tijd besteden aan het onderzoeken van de tekenen en gebeurtenissen die zich op alle gebieden hebben voorgedaan en die samenvielen met de tijd van die manifestatie? Opnieuw zullen het de geleerden zijn die de sterren bestuderen en die in de oudheid tovenaars werden genoemd, die zullen getuigen dat de hemel tekenen heeft gegeven die goddelijke roepingen zijn. (63,81)

10 Denk niet dat in dit punt van de aarde, waar dit woord wordt gehoord, de enige plaats waar ik mezelf met mijn kinderen plaats want echt, ik zeg je, mijn manifestatie in verschillende vormen is universeel...

11 Elia, die zich onder u bekend heeft gemaakt als een voorloper van mijn woord door het menselijk verstand, kwam niet alleen naar dit land waar u woont. Hij ging van de ene plaats op aarde naar de andere en kondigde het Nieuwe Tijdperk en de komst van het koninkrijk der hemelen aan.

12 Van alle kanten kwamen schreeuwen op, die mijn komst aan u aankondigden: de geschudde natuur bewoog de aarde, de wetenschap verwonderde zich over nieuwe openbaringen, de geestelijke wereld besprong de mensen, en toch bleef de mensheid doof voor die roepingen, de voorbodes van een nieuw tijdperk.

- Deze uitdrukking verwijst naar de bewoners van de hoger gelegen gebieden, de lichte geesten van de geestenwereld van God.

13 Een vloed van goddelijk licht viel neer om de mensen uit hun duisternis te halen. Maar deze - egoïstische en gematerialiseerde, verre van perfectionerend

van de geest om te streven naar de morele verbetering van hun leven op aarde - gebruikte dat licht alleen om tronen en heerlijkheden, troost en genot voor het lichaam te creëren en, wanneer zij dat nodig achtten, ook wapens om het leven van hun medemensen te vernietigen. Hun ogen waren verblind door de intensiteit van mijn licht, en hun ijdelheid werd hun ondergang. Maar ik zeg je dat ze door dit licht de waarheid zullen vinden, de weg zullen ontdekken en zichzelf zullen redden.

-- Dit betekent het tegenovergestelde van "vergeestelijkt", d.w.z. een leven en denken van de mens dat alleen betrekking heeft op het materiële en het fysieke.

14 Zij die dit licht in hun geest hebben kunnen ontvangen en het als een goddelijke boodschap hebben aanvaard, laten hun geweten hun stappen leiden en dienen als leidraad voor hun werk. Want zij hadden het voorgevoel dat de Heer weer was gekomen en dat Hij bij het volk was.

15 De vertegenwoordigers van de verschillende sekten en denominaties wilden Mij niet ontvangen; hun hart, hun waardigheid en hun valse grootheid verhinderden hen om Mij geestelijk te aanvaarden. Daarom zijn er over de hele aarde groepen, broederschappen en verenigingen gevormd van hen die de aanwezigheid van het Nieuwe Tijdperk voelen, die de eenzaamheid zoeken om te bidden en de ingevingen van de Heer te ontvangen. (37,76 - 81)

16 Er zijn religieuze gemeenschappen die zich proberen voor te bereiden op mijn terugkeer, niet wetende dat ik al bezig ben met het afscheid.

17 Ik riep iedereen en in waarheid mijn roeping en het gerucht dat Ik Mijzelf nu bekend maak aan de mensen, bereikte alle hoeken van de aarde, samen met getuigenissen en bewijzen die over Mij spreken: zondaars vernieuwd, ongelovigen bekeerd, 'dood' herrezen, de ongeneeslijk zieken genezen en de bezetenen die zich van hun kwaad bevrijdde

18 Maar ik heb veel doven ontmoet, anderen tevergeefs in hun aardse prestige, en nog anderen te bang om mijn manifestatie als Geest van de Waarheid bekend te maken. Ik ontving en onderwees allen die naar Mij toe kwamen en op Mijn Liefde vertrouwden. (239,17 - 19)

19 Uit andere landen zullen massa's mensen naar dit volk komen die u gretig zullen ondervragen over de geestelijke gebeurtenissen die u in deze tijden hebt meegemaakt en ook over de openbaringen en profetieën die ik u heb gegeven.

20 Want in vele delen van de wereld zijn mijn berichten ontvangen, die zeggen dat mijn Goddelijke Straal naar een plaats in het Westen is gekomen om met de mensheid van deze tijd te spreken.

21 Als de tijd gekomen is, zul je zien hoe ze uit andere volken en naties naar je toe zullen komen. dan zullen de mannen van de grote denominaties worden beïnvloed dat het niet zij zijn tot wie ik me wendde... (276,45)

22 Hoe weinig geeft de wereld om mijn nieuwe manifestatie! hoe weinig zijn degenen die naar mij kijken en verwachten, en hoeveel zijn degenen die slapen!

23 Over degenen die in verwachting zijn, kan ik u vertellen dat niet iedereen de werkelijke vorm van mijn aanwezigheid in deze tijd vermoedt. Want terwijl sommigen, onder invloed van oude overtuigingen, denken dat ik als mens terugga naar de wereld, geloven anderen dat ik in een of andere vorm zichtbaar moet zijn voor elk menselijk oog, en zeer weinigen raden alleen maar de waarheid aan en vermoeden dat mijn komst geestelijk is.

24 Terwijl sommigen zich afvragen welke vorm ik zal aannemen, op welk uur of welke dag ik op aarde zal verschijnen, en op welke plaats ik zal verschijnen, zeggen anderen, zonder te denken aan specifieke manifestaties of tijden, "De Meester is al onder ons, zijn licht, dat zijn Geest is, stroomt om ons heen".

25 Als deze boodschap tot alle harten komt, zal het voor sommigen een moment van vreugde zijn, want daarin zullen al hun voorgevoelens en hun geloof worden bevestigd. Anderen daarentegen zullen mijn boodschap ontkennen, omdat ze die niet in overeenstemming zullen vinden met wat ze dachten dat er zou gebeuren en met de manier waarop die zou worden geopenbaard. (279,41 - 44)

Het werk van Elia als de voorloper van de Heer...

26 Ik liet Elia terugkeren in het "Derde Tijdperk" en als Meester had ik hem in dat "Tweede Tijdperk" aangekondigd, zeggende: "Echt, Elia is onder jullie geweest en jullie hebben hem niet gekend". Ik zal naar de wereld terugkeren, maar voorwaar, Ik zeg jullie: Elia zal er voor Mij zijn, Ik zal er voor Mij zijn, Ik zal er voor jullie zijn, Ik zal er voor jullie zijn, Ik zal er voor jullie zijn, Ik zal er voor jullie zijn.

- zie hoofdstuk 38

27 Omdat elk woord van de Meester in vervulling is gegaan, kwam Elia voor Mij in het "Derde Tijdperk" om de geestwezens te laten ontwaken, om hen te laten vermoeden dat het Uur van de Heilige Geest zijn poort opende, om elke geest te zeggen zijn ogen te openen, om zich voor te bereiden om de drempel van het Tweede Tijdperk naar het Derde Tijdperk over te steken. Zodat de manifestatie van Elia in dit "derde tijdperk" begrijpelijker zou zijn, heb ik hem laten manifesteren door een rechtschapen man: Roque Rojas.

28 Elia verlichtte deze man geestelijk, vanuit het hiernamaals, inspireerde hem, versterkte hem en leidde hem in al zijn wegen van het begin tot het einde.

29 Maar voorwaar, ik zeg u niet, hij koos Roque Rojas onder de mensen. Ik koos hem, stuurde zijn geest voorbereid door mijn genade. Ik heb hem een lichaam gegeven dat eveneens door Mij is voorbereid en jullie weten dat hij nederig was, dat de Vader door zijn nederigheid en deugdzaamheid grote werken heeft verricht. Hij was een profeet, stemdrager, ziener en leider. Van dit alles liet hij een lichtend voorbeeld na aan het volk.

30 Hij werd belachelijk gemaakt en bespot door zijn eigen volk, want Mozes werd vervolgd in de woestijn, net als de profeet Elia, en moest teruggaan naar de top van de bergen om te bidden en de zaak van zijn volk op te nemen.

31 Hij werd net als zijn meester door priesters en schriftgeleerden bespot en veroordeeld. Zoals zijn meester geloofde, volgden slechts enkelen hem en omsingelden hem. Zijn handen straalden genezende krachten uit en deden wonderen die bij de een het geloof wekten en bij de ander verwarring veroorzaakten. Voor sommigen kwamen er profetische woorden uit zijn lippen die tot op de letter werden vervuld. Zijn mond gaf advies vol troost voor de zieke harten.

32 Zijn geest was in staat om grote ingevingen op te nemen en kon in vervoering komen als die van de rechtvaardigen, de apostelen en de profeten. Zijn Geest kon zich losmaken van deze wereld en zijn lichaam om het spirituele rijk binnen te gaan en nederig de deuren van de Geheime Schatkist van de Heer te bereiken. Door middel van deze verheffing manifesteerde de geest van Elia zich aan de eerste getuigen voordat de straal van de Meester kwam. (345,57 - 58)

33 Roque Rojas verzamelde een groep mannen en vrouwen vol geloof en goede wil, en daar, in de boezem van zijn eerste ontmoetingen, openbaarde Elia zich door de geest van de boodschapper en zei: "Ik ben de profeet Elia, die van de transfiguratie op de berg Tabor. Hij gaf de eerste lessen aan zijn eerste discipelen en kondigde hen tegelijkertijd het tijdperk van de vergeestelijking aan en voorspelde dat de straal van de Goddelijke Meester weldra zou komen om met zijn volk te communiceren.

34 Op een dag, toen de nederige ontmoetingsplaats van Roque Rojas vol was met volgelingen die de woorden van deze man geloofden, kwam Elia naar beneden om de geest van zijn spreekbuis te verlichten en, geïnspireerd door Mij, zalfde hij zeven van deze gelovigen die de Zeven Zeehonden moesten voorstellen of symboliseren.

35 Later, toen het beloofde moment van mijn aankondiging was gekomen, vond ik dat van die zeven uitverkorenen er slechts één wakker was in afwachting van de komst van de zuivere echtgenoot, en dit hart was dat van Damiana Oviedo, de Maagd, wiens geest als eerste het licht van de Goddelijke Straal ontving als beloning voor haar doorzettingsvermogen en haar voorbereiding.

36 Damiana Oviedo vertegenwoordigde het zesde zegel. Dit was nog een bewijs dat het licht van het Zesde Zegel het licht is dat dit tijdperk verlicht. (1,6 - 9)

- Deze term die verwijst naar de Openbaring van Johannes verwijst naar de voorlaatste van de "zeven zegels", die moeten worden opgevat als symbolen voor zeven tijdperken binnen de drie tijdperken van de heilsgeschiedenis (zie voor meer details hoofdstuk 38).

37 Weinigen konden echt de aanwezigheid van de boodschapper van God voelen. Opnieuw was hij de stem die riep in de woestijn, en opnieuw bereidde hij het hart van de mensen voor op de komst van de Heer. Zo werd het Zesde Zegel verbroken, liet het de inhoud ervan zien en stortte het uit als een stroom van gerechtigheid en licht op de mensheid. Op deze manier werden vele beloften en profetieën vervuld.

38 Elia heeft, net als Jezus en Mozes, de ogen van je geest helder gemaakt, zodat je de Vader kunt zien. Mozes leerde je: "Je zult je naaste liefhebben als jezelf." Jezus zei je: "Heb elkaar lief." Elia beval je om meer en meer medeleven te hebben met je naaste en voegde er onmiddellijk aan toe: "en je zult mijn Vader in al zijn glorie zien". (81,36 - 37)

39 Als de duisternis, die de mensheid omhult, wordt verwijderd en het licht wordt in de geestenwereld, zullen zij de aanwezigheid van een nieuwe tijd voelen, want Elia is teruggekeerd naar de mensen.

40 Maar omdat zij hem niet konden zien, was het nodig dat zijn geest zich door het menselijk verstand bekend maakte, en dat hij zich voor de zieners liet zien in dat symbool van de profeet Elia: boven de wolken in zijn vurige wagen.

41 Elia is op dit moment gekomen als een pionier om Mijn komst voor te bereiden. hij is als profeet gekomen om u het nieuwe tijdperk aan te kondigen met zijn strijd en beproevingen, maar ook met de wijsheid van zijn openbaringen. Hij komt met zijn lichte voertuig om je uit te nodigen om het te beklimmen, om je boven de wolken te dragen en om je naar het spirituele huis te brengen waar de vrede heerst. Vertrouw hem als de Goede Herder, volg hem geestelijk, zoals het volk Mozes volgde in de "First Times". Bid dat hij je zal helpen bij het vervullen van je missie, en als je hem wilt navolgen, doe dat dan. (31,58 - 59)

42 Elia, een geest van grote kracht, die niet door de mensheid is erkend, is altijd mijn voorloper geweest. Vandaag is hij weer gekomen om de gemarkeerde te verzamelen - voor mij en alle mannen.

- Zij die gemerkt (Spaans: marcado's) of verzegeld (Ds. Joh., kap. 14,1-5) zijn uitverkoren door Christus, die het teken van de goddelijke drie-eenheid op hun voorhoofd heeft ontvangen. (Voor meer details zie hoofdstuk 39, laatste alinea)

43 Als jullie je klaarmaken en mijn onderwijs bestuderen om mijn wil te leren kennen, dan zal Elia jullie te hulp schieten en jullie steun en vriend zijn.

44 Elia is (a) de Goddelijke Straal die alle wezens verlicht en leidt en hen naar Mij leidt Hou van hem en aanbid hem als je pionier en voorspreekster. (53,42 - 44)

45 De profeet Elia, de voorloper, de voorloper van de "derde leeftijd", doet voorbede voor zijn kudde, hij bidt voor hen die niet weten hoe ze moeten bidden, en met zijn mantel bedekt hij de vlek van de zondaar in de hoop op zijn vernieuwing. Elia rust zijn kuddes, zijn legers uit om de duisternis te bestrijden die is ontstaan door onwetendheid, zonde, fanatisme en het materialisme van de mensheid. (67,60)

46 Nu is het de taak van al diegenen die al bereid en ontwaakt zijn om de bevrijding te verkondigen aan de wereld. Vergeet niet dat Elia, degene die voor deze tijd is beloofd, op dit moment alles voorbereidt om de naties van de aarde, die door het materialisme tot slaaf zijn gemaakt, te redden van de macht van Farao, net zoals Mozes dat ooit heeft gedaan in Egypte met de stammen van Israël.

47 Zeg uw medemensen dat Elia zich door het menselijk verstand al kenbaar heeft gemaakt dat zijn aanwezigheid in de geest is geweest, en dat hij de weg van alle volken zal blijven verlichten, zodat ze verder kunnen gaan.

48 Uw herder heeft de taak om alle schepselen op hun ware weg terug te brengen, of dat nu geestelijk, moreel of materieel is. Daarom zeg ik u dat de naties gezegend zullen zijn die de roep van hun Heer ontvangen door middel van Elia, want zij zullen verenigd blijven door de wet van rechtvaardigheid en liefde die hen vrede zal brengen als de vrucht van hun begrip en broederschap. Op deze manier verenigd zullen ze naar het slagveld worden geleid waar ze zullen strijden tegen corruptie, materialisme en leugens.

49 In deze strijd zullen de mensen van deze tijd de nieuwe wonderen ervaren en de spirituele betekenis van het leven begrijpen - datgene wat spreekt over onsterfelijkheid en vrede. Ze zullen stoppen met het doden van elkaar omdat ze zich realiseren dat wat ze moeten vernietigen hun onwetendheid, egoïsme en de verderfelijke passies zijn waaruit hun ondergang en ontberingen zijn ontstaan, zowel materieel als spiritueel. (160,34 - 36)

50 Elia is de straal van God, met wiens licht hij uw duisternis zal verdrijven en u zal bevrijden van de slavernij van deze tijd, die van de zonde, die uw geest door de woestijn zal leiden tot hij het "Beloofde Land" in de boezem van God bereikt. (236,68)