Hoofdstuk 57 - Omzetting en verandering op alle gebieden

24/03/2024

Nieuwe en diepere inzichten 

1 De tijd komt dat spirituele openbaringen de mensen het lichtgevulde pad zullen onthullen, zodat ze de geheimen die in de boezem van de schepping verborgen zijn, kunnen kennen.

2 Het licht van Mijn Geest zal u de weg openbaren om de ware wetenschap te verwerven, die de mens in staat stelt erkend en gehoorzaamd te worden door de schepselen om hem heen en door de natuurlijke krachten van de schepping, en zo Mijn wil te vervullen dat de mens de aarde onderwerpt. Maar dit zal alleen gebeuren als de geest van de mens, verlicht door het geweten, zijn kracht en licht heeft opgelegd aan de zwakheden van het lichaam. (22, 19)

3 De dag is al nabij dat de mensen de betekenis van de Geest zullen gaan begrijpen, want velen die denken dat ze geloof hebben, hebben geen geloof, en anderen die denken dat ze zien, hebben geen zicht. Maar als ze eenmaal de waarheid begrijpen, zullen ze zich realiseren dat het kinderachtig, onrechtvaardig en onredelijk zou zijn om een wezen dat tot een ander leven behoort te blijven voeden met vruchten van de wereld.

4 Dan zullen ze het licht zoeken in de religies, en in hun geestelijke angst en hun kwellende verlangen om de waarheid te vinden, zullen ze de leugen van de leer afschaffen en alles wat oppervlakkig en uitwendig is, wat ze in de verschillende sekten vinden, uitwieden totdat ze de goddelijke essentie ontdekken. (103, 42)

5 De mensheid zal zeker moe worden van het blijven zaaien van haat, geweld en egoïsme. Elk zaadje van haat dat het zaait, zal zich zodanig vermenigvuldigen dat zijn krachten niet voldoende zijn om zijn oogst binnen te halen.

6 Dit onvoorziene en buiten hun menselijke macht liggende zal hen tegenhouden in hun adembenemende en gekmakende koers. dan zal ik een wonder in alle harten werken door liefdadigheid te laten bloeien waar er alleen maar egoïsme was...

7 De mensen zullen Mij opnieuw alle volmaaktheid, alwetendheid en hoogste gerechtigheid schenken. Zij zullen zich herinneren dat Jezus zei: "Geen enkel blad van de boom beweegt zonder de wil van de Vader. Want vandaag de dag bewegen volgens de mening van de wereld het blad van de boom, de levende wezens en de sterren in het wilde weg. (71, 30)

8 Als mijn stem op een spirituele manier in de mensheid wordt gehoord, zullen mensen iets voelen vibreren dat altijd al in hen is geweest, ook al kon het zich niet in vrijheid uitdrukken. Het zal de Geest zijn die, aangemoedigd door de stem van zijn Heer, zal opstaan en mijn roeping zal beantwoorden.

9 Dan begint een nieuw tijdperk op aarde, want je zult niet meer van onderaf naar het leven kijken, maar het zien, herkennen en genieten van de hoogten van je spirituele verheffing. (321, 38 - 39)

10 Pas als het niet meer de geest is die de geest ertoe aanzet om te observeren en zich in de wetenschap te verdiepen, maar als de geest de geest optilt en instrueert, zal de mens ontdekken wat hem op dit moment ondoorgrondelijk lijkt, en wat niettemin voorbestemd is om aan hem geopenbaard te worden zodra hij zijn intelligentie heeft vergeestelijkt. (295, 37)

11 Ik heb u gezegd dat de tijd zal komen dat het licht op alle plaatsen, in alle landen, op alle continenten zal verschijnen. Dat licht zal schijnen volgens de spirituele training van de mens. Maar door middel van hetzelfde zal een nieuw en nauwkeuriger concept van de schepping worden gevormd, een nieuw concept van spiritualiteit. Op deze manier begint een nieuwe fase van spirituele ontwikkeling. (200, 41)

12 Als de mensen universeel in liefde gaan denken, zal ieder van hen proberen zichzelf te vervolmaken, rechtvaardiger te zijn en anderen te dienen. Elke angst voor straf zal overbodig zijn; de mens zal de wetten gehoorzamen, niet uit angst maar uit overtuiging. Alleen dan zal de mensheid zich spiritueel en intelligent hebben ontwikkeld. (291, 25)

13 Wanneer dit mijn zaad is opgekomen in het hart van de volkeren die de mensheid vormen, zal er een absolute verandering in het leven van de mensen plaatsvinden. Hoe groot zal het verschil zijn dat zij zowel in hun menselijk leven als in hun geestelijke aanbidding van God zullen laten zien, als we de manier van leven, geloven, aanbidden, "vechten" en denken van de mensen van vroeger en van hen die leven in de spiritualiteit met elkaar vergelijken.

14 Uit die tijd van fanatisme, afgoderij, materialisatie en absurde geloofsdogma's zal niet de ene steen op de andere blijven staan. Alle fouten die jullie voorouders en jullie zelf aan de komende generaties hebben nagelaten, zullen worden verwijderd. Dat alles bevat niet de essentie van het goede en de waarheid zal niet standhouden. Maar al het goede dat je hebt geërfd, zullen ze behouden.

15 Deze leer, die in een meer spirituele vorm wordt gepresenteerd dan in het verleden, zal moeten vechten onder de mensen, volkeren, kerken en sekten om te overwinnen en voet aan de grond te krijgen. Maar zodra de korte tijd van verwarring voorbij is, zal er vrede komen voor de mensen en ze zullen zich verheugen als ze de betekenis die er altijd al in heeft gezeten aan mijn woorden ontlenen.

16 De ideeën over mijn goddelijkheid, over het geestelijk leven en over het doel van je bestaan zullen in de juiste richting worden gestuurd, want ieder mens zal een goede vertolker zijn van alles wat je door je Meester, zijn boodschappers en profeten in gelijkenissen en allegorieën is verteld.

17 Die uitdrukking werd slechts ten dele door het volk begrepen. Het was de leer die voor hen bedoeld was in overeenstemming met hun toenemende spirituele en intellectuele capaciteit. Maar omdat ze alles tegelijk wilden weten, raakten ze verstrikt in steeds meer tegenstrijdigheden en misvattingen, omdat ze materiële interpretaties gaven aan wat alleen op een spirituele manier kon worden geïnterpreteerd. (329, 22 - 26)

Verlichting door God gezonden mensen

18 Ik heb je beloofd om geesten van groot licht onder je te laten leven. Deze wachten gewoon op de tijd om de aarde te benaderen, te incarneren en een grote missie van restauratie te vervullen.

19 Als die geesten dan in deze wereld leven, wat moet je ze dan leren? echt, ik zeg je... niets! want ze zullen komen om les te geven, niet om te leren.

20 Je zult verbaasd zijn als je ze van jongs af aan over diepzinnige dingen hoort praten, als je ze met wetenschappers en theologen ziet praten, als je verbazende volwassenen door hun ervaring ziet, en als je kinderen en jongeren op de juiste manier adviseert.

21 Gezegend is het huis dat een van deze geesten in zijn boezem ontvangt. Hoe zwaar zal de last van de boetedoening zijn voor degenen die de vervulling van de opdracht van mijn boodschappers willen verhinderen! (238, 30 - 31)

22 Ik zeg u nogmaals dat het u niet zal ontbreken in de wereld van de mensen die begiftigd zijn met groot licht, die uw weg zullen verlichten en uw leven zullen zaaien met liefde.

23 De mensheid heeft altijd de aanwezigheid van die mensen op aarde gehad, maar er komen tijden dat er grote legioenen van hoge geesten van licht in de wereld zullen komen, die zich zullen ontdoen van de valse wereld die jullie hebben geschapen om een nieuwe wereld op te wekken, waarin men vrede ademt en de waarheid regeert.

24 Zij zullen veel te lijden hebben onder de goddeloosheid van de mensen. Maar dit is niets nieuws, want geen van de boodschappers van God is ontsnapt aan vervolging, spot en vijandigheid. Ze moeten naar de wereld komen en erop leven omdat hun aanwezigheid op aarde noodzakelijk is.

25 Zij zullen komen en de harten der mensen liefdevol in beslag nemen. Hun woord, doordrongen van de gerechtigheid van de Vader, zal de trots en de vreugde treffen van allen die het kleed van de nederigheid van hun geest hebben vervangen door de pracht van ijdelheid, trots, valse macht en valse glorie.

26 Deze zullen de eersten zijn die opstaan en mijn boodschappers aanwijzen met een vinger die trilt van woede. Maar dit zal dienen zodat mijn dienaren grote getuigenissen kunnen afleggen van de waarheid die zij in elke beproeving die zij ondergaan, aan de wereld hebben gebracht.

27 Op dit moment weet je niet in welke vormen van menselijk leven ze zullen verschijnen. Maar ik zeg u dat sommige zullen verschijnen in de boezem van de grote religieuze gemeenschappen. Zij zullen strijden voor de eenheid en de geestelijke harmonie van alle mensen.

28 Anderen zullen opstaan onder de wetenschappers en met de vrucht van hun ingevingen laten zien dat het ware einddoel van de wetenschap de geestelijke volmaaktheid van de mens is, en niet zijn verarming en vernietiging.

29 Zo zullen op alle gebieden van het leven mijn knechten aan het licht komen, die mijn wet in hun hart zullen dragen en met woorden en werken zullen bevestigen wat ik in deze tijd tot u gesproken heb. (255, 43 - 47)

De transformatie van de mens

30 Ik kondig u profetisch een nieuwe wereld en een vergeestelijkte mensheid aan, maar als dit woord bekend wordt gemaakt, zal het opnieuw niet worden geloofd.

31 De ene generatie na de andere zal sterven, de arrogantie van de mensen zal stormen en overstromingen, plagen en plagen ontketenen, en het gejammer van de mensheid zal de ruimte doen schudden.

32 Maar na dit alles zullen de nieuwe aardbewoners een leven van introspectie en vergeestelijking beginnen, gebruik makend van de onmetelijke schat aan ervaring die de vorige generaties aan hen hebben nagelaten, en het goddelijke zaad zal beginnen te ontkiemen.

33 Het goddelijke zaad bestaat in elke geest, omdat het van Mij is voortgekomen, en zoals jullie kinderen de eigenschappen of het karakter van hun ouders erven, zo zullen de geestwezens uiteindelijk onthullen wat ze van hun hemelse Vader hebben geërfd: de liefde. (320, 9 - 11)

34 Na de nieuwe zondvloed zal de regenboog schijnen als symbool van de vrede en van het nieuwe verbond dat de mensheid geestelijk zal sluiten met hun Heer.

35 Jullie moeten je voorbereiden op een harde strijd, want jullie zullen allemaal moeten vechten tegen de draak van het kwaad, wiens wapens glorie, haat, aardse macht, losbandigheid, ijdelheid, egoïsme, leugens, afgoderij en fanatisme zijn - alle krachten van het kwaad geboren uit het menselijk hart, waartegen jullie met grote moed en geloof zullen moeten strijden totdat jullie ze hebben verslagen.

36 Als de draak van jullie hartstochten door jullie lichtwapens gedood is, dan zal er in de ogen van de mensen een nieuwe wereld verschijnen - een nieuwe wereld, hoewel die hetzelfde is; maar die zal mooier lijken. Want dan zullen de mensen het gebruiken voor hun welzijn en vooruitgang, het bijbrengen van een ideaal van vergeestelijking in al hun handelingen.

37 De harten zullen veredeld worden, de geesten van de mensen zullen verlicht worden, de geest zal kunnen getuigen van zijn bestaan. Alle goede dingen zullen floreren, alle opbeurende dingen zullen dienen als zaad voor menselijke werken. (352, 61 - 64)

38 De mens is naar beneden gegaan naar de bodemloze put, en tot op dat moment is zijn geweten bij hem geweest, wachtend op het juiste moment om gehoord te worden. Binnenkort zal deze stem in de wereld met zo'n groot geweld worden gehoord als je je nog niet kunt voorstellen.

39 Maar dit zal de mensheid doen opstaan uit hun afgrond van hoogmoed, materialisme en zonde, om zich te wassen in de tranen van hun berouw en te beginnen op te trekken op het pad van de vergeestelijking.

40 Ik zal aan de zijde van al mijn kinderen staan, want ik ben de opstanding en het leven dat de doden uit hun graf tilt.

41 In dat leven dat ik vandaag de dag aan de mensheid aanbied, zullen de mensen mijn wil doen en uit liefde afstand doen van de vrijheid van de wil, in de overtuiging dat wie de wil van de Vader doet, geen dienaar of slaaf is, maar een waarachtig kind van God. Dan kennen jullie het ware geluk en de volmaakte vrede, die de vrucht zijn van liefde en wijsheid(79, 32).

42 Ik zeg u dat in dit "Derde Tijdperk" - ook al lijkt het u onmogelijk - de vernieuwing en het heil van de mensheid niet moeilijk zal zijn, omdat het heilswerk goddelijk werk is.

43 Het zal mijn liefde zijn die de mensen terugbrengt naar de weg van het licht en de waarheid. Mijn liefde, die in het geheim elk hart doordringt, elke geest streelt, zich door elk geweten manifesteert, de harde rotsen in gevoelige harten verandert, materialistische mensen in vergeestelijkte wezens en hardgekookte zondaars in mensen van goede, vredevolle en goede wil verandert.

44 Ik spreek tot u op deze manier, omdat niemand beter dan ik de ontwikkeling van uw geest kent, en ik weet dat de mens van vandaag, ondanks zijn grote "materialisme", zijn liefde voor de wereld en zijn passies ontwikkeld tot het punt van de grootste zonde, alleen leeft voor de verschijning van "vlees" en stoffelijk leven. Ik weet het: zodra hij in zijn geest de liefdevolle aanraking van mijn liefde voelt, zal hij snel naar me toe komen om zich te ontdoen van zijn last en me te volgen op de weg van de waarheid, waar hij onbewust zo naar verlangt om te lopen. (305, 34 - 36)

45 Waakzaam zijn en jullie zullen getuige zijn van de bekering van hen die Mij hadden verloochend, zoals jullie ook de terugkeer zullen zien van hen die van de ware weg waren afgedwaald.

46 Wetenschappers die hun leven hebben gewijd aan het zoeken naar elementen en vernietigingskrachten zullen, wanneer zij het gevoel hebben dat hun oordeel dichterbij komt, terugkeren naar het pad van de waarheid om hun laatste dagen te wijden aan de morele en materiële wederopbouw van de wereld.

47 Anderen, die in hun arrogantie hebben geprobeerd mijn plaats in de geesteswezens in te nemen, zullen van hun troonstoelen neerdalen om Mij in nederigheid na te volgen. En ook de mensen die ooit de naties hebben opgewekt en oorlogen hebben ontketend, zullen hun misdaden erkennen en angstvallig streven naar de vrede van de mensen. (108, 39)

48 Wanneer mijn licht in alle harten is doorgedrongen, en de mensen die de naties leiden, die hen instrueren, en allen die de belangrijkste taken te vervullen hebben, worden geleid en geïnspireerd door dat hogere licht dat geweten is, dan kunnen jullie elkaar vertrouwen, dan kunnen jullie je broeders vertrouwen, want mijn licht zal in allen zijn, en in mijn licht zal mijn aanwezigheid en mijn liefdesrecht zegevieren. (358, 29)

49 Mijn leer zal weer door de mensheid worden gehoord, maar niet omdat mijn wet aan de mensen is teruggekeerd, want die is altijd in hun geest geschreven. Het zullen mannen zijn die terugkeren naar de weg van de wet.

50 Deze wereld zal een beeld zijn van de verloren zoon van mijn gelijkenis. Net als hij zal ook zij de Vader op haar wachten in zijn plaats, om haar met liefde te omhelzen en aan zijn tafel te gaan zitten om te eten.

51 Het uur van de terugkeer van deze mensheid naar Mij is nog niet gekomen, noch is er een deel van haar erfenis aan haar overgebleven, die zij zal doorbrengen in feesten en genoegens totdat zij naakt, hongerig en ziek is, om dan haar Vader de ogen te verheffen.

52 Het is noodzakelijk om nog een paar 'momenten' te geven aan hen die achter de goederen van de wereld aanzitten, zodat hun teleurstelling dan compleet is; zodat ze er eindelijk van overtuigd zijn dat het goud, de macht, de titels en de geneugten van het vlees hen nooit de vrede en het welzijn van hun geest zullen geven.

53 Het uur van het zelfonderzoek in het licht van het geweten is voor de hele mensheid nabij. In die tijd zullen de geleerden, theologen, wetenschappers, de heersers, de rijken en de rechters zich afvragen wat de geestelijke, morele of materiële vrucht was die ze geoogst hebben en dat ze de mensheid te eten kunnen geven.

54 Na deze tijd zullen velen naar mij terugkeren omdat ze inzien dat ze, ondanks het prestige dat ze op aarde genoten, iets ontbraken om de leegte te vullen waarin hun geest was gevallen, die alleen kan worden gevoed door de vruchten van het geestelijk leven. (173, 19-20 + 57- 58)

55 Van de mensen van vandaag zonder spiritualiteit en liefde zal ik de generaties voortbrengen die zo vaak door mijn Woord worden voorspeld Maar eerst zal ik werken aan deze volkeren die elkaar vandaag de dag verkeerd begrijpen, oorlog voeren en elkaar vernietigen.

56 Wanneer dan de uitvoering van Mijn oordeel over alles heen is en het onkruid is ontworteld, zal er een nieuwe mensheid ontstaan die niet langer het zaad van tweedracht, haat of afgunst in haar "bloed" draagt, omdat het "bloed" van haar ouders is gezuiverd in de smeltkroes van pijn en berouw.

57 Ik zal ze ontvangen en zeggen: "vraag, vraag en het zal u gegeven worden", zoals ik u in de tweede keer heb gezegd. maar vandaag voeg ik eraan toe: begrijpelijk om te vragen (333, 54)

Veranderingen en omwentelingen op alle gebieden van het leven

58 De materiële wereld, de planeet, is niet in de buurt van zijn ontbinding, maar het einde van deze wereld van fouten en zonden, van duisternis en slechte wetenschap wordt bewerkstelligd door het licht van Mijn Onderwijs, en op zijn ruïnes zal Ik een nieuwe wereld van vooruitgang en vrede bouwen. (135, 5)

59 Groot zal de transformatie zijn die de mensheid in korte tijd zal ondergaan. Sociale organisaties, principes, geloofsovertuigingen, doctrines, gewoonten, wetten en alle ordes van het menselijk leven zullen op hun grondvesten worden geschud. (73, 3)

60 Mensen, naties, rassen en volkeren, allemaal zullen ze de Goddelijke Roep moeten volgen als de geest van de mens, die moe is van zijn gevangenschap op aarde, opstaat, de ketenen van het materialisme breekt en de juichende roep om geestelijke bevrijding uitstraalt. (297, 66)

61 De tijd zal komen dat er mensen zullen verschijnen die werkelijk van mijn wet houden, die in staat zijn om de geestelijke wet te verenigen met die van de wereld, dat wil zeggen, eeuwige macht met stoffelijke macht.

62 Het zal niet gebeuren om de geesten te onderwerpen zoals in het verleden, maar om hen de weg naar het licht te wijzen, dat de ware vrijheid van de geest is.

63 Dan zal de moraal terugkeren in de boezem van de gezinnen, er zullen echte plaatsen van opvoeding en spiritualiteit zijn in jullie gewoontes en gewoontes. Het zal het moment zijn waarop het geweten zijn stem laat horen en waarop mijn kinderen met mijn goddelijkheid van geest tot geest zullen communiceren, wanneer de rassen zullen versmelten.

64 Dit alles zal beslissend zijn voor het verdwijnen van vele verschillen en conflicten; want hoewel jullie wereld zo klein is, zijn jullie nog niet in staat geweest om samen te leven als één familie, jullie zijn niet in staat geweest om Mij een uniforme vorm van aanbidding aan te bieden.

65 Het oude Babylon heeft u veroordeeld tot deze scheiding van volkeren en rassen, maar de oprichting van mijn geestelijke tempel in de harten van de mensen zal u bevrijden van deze verzoening en u werkelijk van elkaar laten houden. (87,10)

66 Er zal een tijd komen dat het verlangen van de mens om zijn geest te ontwikkelen naar een hoger niveau zo brandend zal zijn, dat hij alle middelen die hem ter beschikking staan zal gebruiken om deze vallei van tranen om te vormen tot een wereld waar harmonie heerst, dat hij het "onmogelijke" zal volbrengen, dat hij naar het punt zal gaan van opoffering en bovenmenselijke inspanning om oorlogen te voorkomen.

67 Het zullen de mensen zijn die deze wereld zullen opvoeden, die de beker van het lijden uit het menselijk leven zullen verwijderen, die alles wat de vorige generaties hebben vernietigd in hun blinde streven naar macht, in hun materialisatie en onvoorzichtigheid weer zullen opbouwen.

68 Zij zullen degenen zijn die over de ware aanbidding voor Mij zullen waken - die aanbidding zonder fanatisme of uiterlijke en nutteloze rituelen Zij zullen proberen de mensheid te laten begrijpen dat de harmonie tussen de menselijke wetten en de geestelijke wetten en de vervulling daarvan de beste aanbidding is die de mens aan God kan bieden. (297, 68 - 69)

69 De tijd van riten, altaren en kerkklokken loopt nu ten einde onder de mensen. Idolatrie en religieus fanatisme zullen hun laatste tekenen van leven laten zien. dat er een tijd van strijd en chaos zal komen, die ik u voortdurend heb aangekondigd

70 Wanneer dan, na de storm, de vrede is teruggekeerd naar alle geesteswezens, zullen de mensen geen koninklijke paleizen meer bouwen in mijn eer, noch zullen de massa's worden verzameld door het geluid van klokken, noch zullen degenen die een grote macht voelen over de massa's van de mensen oefenen. De tijd van nederigheid, broederschap, spiritualiteit zal komen, wat gelijkheid van geestelijke gaven voor de mensheid zal brengen. (302, 37)

71 Tegenwoordig is de maaimachine aanwezig, met het bevel om elke boom die geen goede vruchten draagt om te hakken. In deze grote strijd zullen alleen gerechtigheid en waarheid zegevieren.

72 Veel kerken zullen verdwijnen, sommige zullen blijven bestaan. In sommige gevallen zal de waarheid uitblinken, in andere zullen ze alleen maar bedrog aanbieden. Maar de sikkel van de gerechtigheid zal blijven snijden tot elk zaadje dat op aarde bestaat gezeefd is. (200, 11)

73 Dit is de voortzetting van mijn leer, maar niet het einde der tijden zoals de mens het interpreteert. De wereld zal in de ruimte blijven ronddraaien, de geesten zullen naar de aarde blijven komen en incarneren om hun lot te vervullen. De mens zal deze planeet blijven bevolken en alleen de manier van leven onder de mensen zal veranderen.

74 De veranderingen die het menselijk leven zal ondergaan zullen groot zijn, zo groot dat het voor jou lijkt alsof de ene wereld aan zijn einde komt en de andere wordt herboren. (117, 14)

75 Daarop zijn jullie allemaal in beweging, naar dat leven van vreugde en vrede, niet naar de afgrond en de "dood" zoals jullie hart denkt dat die is.

76 Toegegeven, je moet nog veel bitterheid ervaren voordat de tijd van je vergeestelijking komt. Maar noch de dood, noch de oorlog, noch de pest, noch de honger zullen de loop van het leven en de spirituele ontwikkeling van deze mensheid tegenhouden. Ik ben sterker dan de dood en daarom zal ik je weer tot leven brengen wanneer je zou moeten vergaan en zal ik je laten terugkeren naar de aarde wanneer dat nodig is.

77 Ik heb u nog veel te onthullen, geliefde mensheid, mijn boek van de Goddelijke Wijsheid bevat nog steeds vele verrassingen (326, 54)