Hoofdstuk 64 - Profetieën

24/03/2024

XVI Profetieën en Parabels, Troost en Belofte

De vervulling van oude en nieuwe profetieën

1 Wat de profeten hebben gezegd, zal in deze tijd gebeuren. Mijn nieuwe woord zal filosofen en theologen bereiken, velen zullen het bespotten en anderen zullen verontwaardigd zijn. Maar terwijl dit gebeurt, zullen hun verbaasde ogen de vervulling zien van de profetieën die ik u nu heb aangekondigd. (151, 75)

2 Die oude profeten ontvingen geen wettelijke macht of gezag op aarde, ze werden niet gedwongen zich aan enig gezag te onderwerpen en ze concentreerden zich alleen op het gehoorzamen van de bevelen van hun Heer, die zijn woord op de lippen van de door Hem uitverkorenen legde.

3 Vol geloof en moed weerhield niets hen van hun taak om mijn wet aan het volk te onderwijzen en hen te ontmoedigen van religieus fanatisme door hen bewust te maken van de onverschilligheid en de dwalingen van de priesters. (162, 7 – 8)

4 De mensheid, lijkt de pijn, ellende en chaos die je in deze tijd omringt je onvoorspelbaar?

5 als jullie verbaasd zijn, is dat omdat jullie niet geïnteresseerd zijn in Mijn profetieën en je niet hebben voorbereid.

6 Alle dingen waren voorzien, en alle dingen werden aangekondigd, maar het ontbrak u aan geloof, en nu drinkt u als gevolg daarvan een zeer bittere beker.

7 Ook vandaag profeteer ik door het menselijk verstand. Sommige profetieën zullen snel uitkomen, andere alleen in verre tijden.

8 Deze mensen die ze horen hebben een grote verantwoordelijkheid om ze aan de mensheid bekend te maken. Want ze bevatten licht dat mensen de realiteit waarin ze leven laat begrijpen, zodat ze kunnen pauzeren in hun waanzinnige loop naar de afgrond. (276, 41 - 42)

9 veel van wat ik in deze tijd tot u heb gesproken is profetie, soms verwijzend naar tijden die komen gaan, soms naar tijden die komen gaan. dit is de reden waarom veel mensen geen belang willen hechten aan deze goddelijke boodschap

10 Maar dit woord zal vol van licht opstijgen onder de mannen van de komende eeuwen, die in hem grote openbaringen zullen herkennen en ontdekken, waarvan de nauwkeurigheid en de volmaaktheid de wetenschappers zullen verbazen. (216, 13)

Grote Profetie van de Naties van 10 januari 1945, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog

11 Op dit moment spreek ik tot de volkeren van de aarde. allen hebben Mijn Licht; laat ze daarmee reflecteren dat ze zich hebben durven ontdoen van het leven alsof ze er de eigenaar van zijn.

12 Voorwaar, Ik zeg jullie, jullie verwoesting en jullie pijn heeft diepe wroeging veroorzaakt onder velen en heeft miljoenen mensen aan het licht gebracht die Mij zoeken en Mij aanroepen, en van hen komt een klaagzang tot Mij met de vraag: Vader, zal de oorlog van 1945 misschien niet eindigen en Gij zult onze tranen niet drogen en ons vrede brengen?

13 Hier ben ik aanwezig onder jullie, o zeven naties! zeven hoofden u die voor mij zijn opgestaan in de wereld!

14 ENGLAND: Ik verlicht u, mijn gerechtigheid zal u nog steeds zwaar treffen, maar ik geef u kracht, raak uw hart aan en zeg u: uw aanspraken op macht zullen vallen, uw rijkdom zal van u worden afgenomen en ze zullen aan niemand worden gegeven.

15 DUITSLAND: Ik ben op dit moment op zoek naar je trots, en ik zeg je: Maak je klaar, want je zaad zal niet vergaan. Je hebt me om nieuw land gevraagd, maar de mannen hebben zich met mijn hoge raad bemoeid. Ik buig je nek en zeg je: neem mijn kracht en vertrouw erop dat ik je zal redden.

16 maar als jullie niet op Mij vertrouwen en je aan je trots overgeven, dan zijn jullie alleen en slaaf van de wereld. maar dit is niet mijn wil, want dit is het moment waarop ik de meesters omverwerp en de slaven en gevangenen bevrijd... Neem mijn licht en zet het weer recht.

17 RUSLAND: Mijn geest ziet alles. De wereld zal niet van jou zijn. Ik zal het zijn die over jullie allemaal zal heersen. U zult mijn naam niet kunnen wissen, want Christus die tot u spreekt zal over alle mensen heersen. Bevrijd je van het materialisme en bereid je voor op een nieuw leven, want als dit niet gebeurt, breek ik je trots. Ik geef je mijn licht.

18 ITALIË: U bent niet langer de Heer, zoals vroeger; vandaag de dag bent u gedood door spot, dienstbaarheid en oorlog. Door je ontaarding ondergaat je een grote zuivering. Maar Ik zeg jullie: vernieuw jullie, elimineer jullie fanatisme en afgoderij en herken Mij als de Allerhoogste Heer. Ik zal nieuwe inspiratie en licht op je werpen. Neem mijn genezende balsem en vergeef elkaar.

19 FRANKRIJK: Je brengt je pijn voor mij. Je gejammer bereikt mijn hoge troon. Ik ontvang je. Voordat je tot de Heer opstaat, laat je me nu alleen de kettingen zien die je bij je draagt.

20 Je hebt niet gekeken of gebeden. Jullie hebben je overgegeven aan de geneugten van het vlees en de draak heeft jullie tot prooi gemaakt.

21 maar Ik zal jullie redden, omdat de klaagzang van jullie vrouwen en het huilen van de kinderen tot Mij zullen komen. jullie zullen jezelf redden en ik zal jullie mijn hand geven... maar ik zeg je echt: kijk, bid en vergeef...

22 VERENIGDE STATEN: Op dit moment ontvang ik u ook. Ik kijk naar je hart. Het is niet van steen, maar van metaal, van goud. Ik zie je hersenen van metaal gehard. Ik vind geen liefde met jou, ik ontdek geen spiritualiteit. Ik zie alleen maar grootheidswaanzin, ambitie en hebzucht.

23 "Ga zo door", maar ik vraag u: wanneer zal mijn zaad diep wortel schieten? wanneer ga je je "Gouden Kalf" en je "Toren van Babel" neerhalen om in plaats daarvan de ware tempel van de Heer op te richten?

24 Ik raak je geweten aan van het eerste tot het laatste en vergeef je. Ik verlicht u zodat in het moeilijkste uur, wanneer het bezoek zijn hoogtepunt bereikt, uw geest niet vertroebeld zal zijn maar helder zal denken en u eraan zal herinneren dat ik boven u ben...

25 Ik geef je licht, macht en gezag. Bemoei je niet met mijn hoge raad, want als je mijn instructies niet opvolgt of de lijn overschrijdt die ik teken, zal pijn, vernieling, vuur, pest en de dood over je heen komen.

26 JAPAN: Ik ontvang je en spreek met je. Ik heb je heiligdom betreden en alles bekeken. Je wilt niet de laatste zijn, je hebt altijd al de eerste willen zijn. Maar voorwaar, Ik zeg u: dit zaad is niet aangenaam voor Mij.

27 Het is noodzakelijk, dat gij de beker van het lijden ledigt, opdat uw hart gezuiverd wordt. Het is noodzakelijk dat uw "taal" zich vermengt met andere "talen". Het is noodzakelijk dat de wereld u benadert. Als de wereld is voorbereid en gezuiverd, zal het je het zaad brengen dat ik het zal geven. Want ik zie niemand voorbereid. Ik zie met jou niet het spirituele zaad van Mijn Goddelijkheid. Maar ik zal de weg vrijmaken.

28 Binnenkort zal er een chaos ontstaan van wereldbeelden over de hele wereld, een verwarring van wetenschappen en theorieën. Maar na deze chaos zal het licht naar je toe komen. Ik bereid jullie allemaal voor en vergeef jullie en zie dat jullie de juiste weg nemen.

29 Als de tijd komt en de vrede komt tot de naties, wees dan niet weerbarstig, bemoei je niet met mijn hoge raad en verzet je niet tegen mijn wil. als de naties vrede hebben gesloten, steek ze dan niet in de rug, want dan zal Ik Mijn oordeel over jullie vellen...

30. Zeven landen! Zeven koppen! De Vader heeft je ontvangen. Voor u, onder uw heerschappij, staat de wereld. Je bent verantwoordelijk voor mij.

31 Laat het licht van het "Boek der Zeven Zeehonden" in elk volk zijn, opdat de mensen zich gereed maken, zoals het mijn wil is. Mijn vrede zij met u! (127, 50 - 65)

Oorlogen en natuurrampen - tekens in de lucht

32 Dezelfde wereld die je nu bewoont is al lang een slagveld. Maar de mens is niet tevreden met de enorme ervaring die zijn voorouders hem hebben nagelaten - een bittere en pijnlijke ervaring die voor de mensen van deze tijd ligt als een boek dat door het geweten is geopend.

33 Maar het hart van de mensen is te moeilijk om die vrucht van de ervaring te ontvangen die als een erfenis van het licht is. Het enige wat ze van hun voorouders hebben geërfd is de haat, trots, wrok, hebzucht, arrogantie en wraak die aan hen in bloed wordt doorgegeven. (271, 65)

34 Vergeet niet dat het tijd is om te oordelen; want voorwaar, ik zeg u, elke overtreding zal boetedoening zijn voor de aarde zelf zal rekenschap vragen van het slechte gebruik dat de mens er van heeft gemaakt en van zijn natuurlijke koninkrijken...

35 Alles wat vernietigd is, zal je ter verantwoording roepen en de mensen doen inzien dat ze door de Schepper met liefdevolle bedoelingen zijn geschapen en dat alleen die ene wil, die hen zou kunnen vernietigen, voor hen zorgt, hen beschermt en hen zegent. (180, 67)

36 Ik geef u deze boodschap die u over de zeeën moet geven. Mijn woord is om het Oude Continent over te steken en zelfs het volk van Israël te bereiken, dat zich in een broederstrijd om een stuk land heeft gestort zonder zich de ellende van zijn geest te realiseren.

37 Je kunt je de beproeving die de wereld zal doormaken niet voorstellen. Iedereen verwacht vrede, maar die zal pas in werking treden nadat de natuurkrachten van Mij hebben getuigd. (243,52)

38 Mijn natuurkrachten zullen ontketend worden en hele regio's verwoesten. Wetenschappers zullen een nieuwe planeet ontdekken, en een "sterrenregen" zal uw wereld verlichten. Maar dit zal geen ramp voor de mensheid brengen; het zal alleen de mensen de komst van een nieuw tijdperk aankondigen. (182, 38)

- In de evangeliën wordt dit oordeelsteken aangekondigd met de woorden: "De "sterren" zullen uit de hemel vallen".

39 Ik heb u al geopenbaard dat mijn volk over de hele aarde is verspreid, dat wil zeggen dat het geestelijke zaad over de hele wereld is verspreid.

40 Vandaag de dag zijn jullie verdeeld en hebben jullie zelfs minachting voor elkaar vanwege kleinigheden. Maar als de materialistische leerstellingen jullie allemaal dreigen te overweldigen, zullen jullie die denken en voelen met de geest uiteindelijk één worden. Als het zover is, geef ik je een teken zodat je elkaar kunt herkennen - iets wat je op dezelfde manier kunt zien en horen. Als jullie dan getuigen van elkaar, zullen jullie verbaasd zijn en zeggen: "Het is de Heer die ons heeft bezocht. (156, 35 - 36)

Profetie over de verdeling van de Mexicaanse kerken

041 Hoor mij nu eens goed, mensen, en doe mijn woord waardig en echt.

42 Ik zie dat je verdriet in je hart hebt, omdat je voorziet dat niet al deze massa's de wet die ik heb geschreven in je gedachten zullen houden. maar ik zeg u dat vandaag, net als in de "First Times", de mensen verdeeld zullen zijn...

43 Ik heb veel met jullie gesproken, en ik heb voor jullie allemaal één pad uitgestippeld. Daarom zeg Ik jullie: als sommige van mijn kinderen Mij niet gehoorzamen, zal het oordeel over dit volk worden uitgesproken wanneer de dag die door de wil van jullie Vader is vastgesteld, een einde maakt aan deze demonstratie.

44 Ik ben in deze tijd tot u gekomen als bevrijder en heb u de weg gewezen door de woestijn, het geestelijke "dagwerk" van de strijd voor bevrijding en verlossing, en heb u uiteindelijk het nieuwe land van de belofte beloofd, dat is vrede, licht en geluk voor de geest.

45 gezegend zijn zij die op deze reis vertrekken en Mij volgen in het verlangen naar bevrijding en vergeestelijking, want zij zullen zich nooit in de steek gelaten voelen of zwak zijn in de beproevingen die de uitgestrekte woestijn hen brengt.

46 Maar wee degenen die tegen het geloof ingaan, die de dingen der wereld meer liefhebben dan het geestelijke, en die vasthouden aan hun afgoden en hun tradities! In de mening van het dienen van Mij, zullen zij onderwerpen zijn van "Farao" die "vlees", materialisme, afgoderij is.

47 Wie naar het Beloofde Land, het vaderland van de geest, wil komen, moet een teken van goedheid achterlaten op zijn reis door de wereld.

48 Kom op deze manier en wees niet bang. Want als je je hoop in mij stelt, is het onmogelijk om te verdwalen. Als jullie bang zijn of geen vertrouwen hebben, dan is jullie geloof niet absoluut en Ik zeg jullie dat wie Mij wil volgen, overtuigd moet zijn van mijn waarheid. (269, 50-51